Notarius Publicus / Legaliseringer

Ambassaden kan utføre enhver forretning som notarius publicus i Norge kan utføre.

 Dette omfatter bl.a. følgende handlinger:

- Bekrefte underskrifter - Bekrefte riktigheten av avskrift (kopi) - Bekrefte at en viljeserklæring er avgitt av en bestemt person - Bekrefte legitimerte opplysninger - Nedtegne erklæringer eller forklaringer - Bekrefte at en myndighet eller person er berettiget til å foreta bestemte tjenestehandlinger

Utenrikslovens § 16 gjør imidlertid den begrensning at ambassaden bare kan opptre som notarius publicus når dette skjer til fordel for norsk borger eller forholdet ellers har tilknytning til Norge eller norske interesser.

Legalisering av dokumenter

Legalisering er en bekreftelse av at signatur og embetsstempel på et dokument er ekte, at den som eventuelt har underskrevet dokumentet er en offentlig tjenestemann, at vedkommende er innehaver av den stilling som er angitt i dokumentet og har fullmakt til å utferdige et slikt dokument. Dokumentet må være påført institusjonens embetsstempel. Bokstavstempel godtas ikke. Legalisering innebærer ingen bekreftelse på riktigheten av innholdet i dokumentet.

Legaliseringsprosessen for norske dokumenter som skal benyttes i Indonesia:

 1. Dokumentet bekreftes av Notarius Publicus (vanligvis byfogdembete eller tingrett),
 2. Dokumentet legaliseres av Utenriksdepartementet i Oslo  og
 3. Dokumentet verifiseres av den Indonesiske ambassaden i Oslo

Dokumentet er nå ferdig legalisert til bruk i Indonesia.

Legaliseringsprosessen for indonesiske dokumenter som skal benyttes i Norge:

 1. Dokumentet bekreftes av Notarius Publicus hvor dokumentet er utstedt, og må inneholde engelsk oversettelse, hvis dette ikke forekommer må dokumentet oversettes av en statslig godkjent oversetter (sworn translator). (se eksempler under vedrørende fødselsattester, bekreftelse av sivilstatus, ekteskapsattest etc.),
 2. Dokumentet legaliseres av Ministry of Law and Human Rights (Kementrian Hukum dan Hak Asiasi Manusia)
 3. Dokumentet legaliseres av Indonesias Utenriksdepartementet, Konsulatseksjonen, i Jakarta  og
 4. Dokumentet legaliseres av den norske ambassaden i Jakarta.

Dokumentet er nå ferdig legalisert for bruk i Norge.

Eksempler

Indonesiske Vigselsattester

 1. Vigselsattester utstedt av Indonesiske myndigheter er enten et dokument (Indonesisk: Akta Perkawinan) eller en vigselsbok  (Indonesisk: Buku Nikah). Vigselsattesten utstedes av civil registration office (Kantor Pencatatan Civil) eller office of religious affairs (Kantor Urusan Agama (KUA)).
 2. Vigselsattesten legaliseres av Ministry of Law and Human Rights (Kementrian Hukum dan Hak Asiasi Manusia) og Indonesisk Utenriksdepartement (Kementrian Luar Negeri). 
 3. Vigselsattesten legaliseres av ambassaden før den kan ha rettsvirkning i Norge.

Registrering av ekteskapet i Norge: Søker må selv sende inn dokumentet til Skatteetaten for registrering av ekteskapet i Norge.

Indonesiske Fødselsattester

 1. Fødselsattesten utstedes av civil registration office.  
 2. Fødselsattesten legaliseres av Ministry of Law and Human Rights (Kementrian Hukum dan Hak Asiasi Manusia) og Indonesisk Utenriksdepartement (Kementrian Luar Negeri). 
 3. Fødselsattesten legaliseres av ambassaden før den kan ha rettsvirkning i Norge.

Sivilstatusdokument

 1. Sivilstatusdokumentet må være utstedt av civil registration office (Kantor Pencatatan Civil) eller office of religious affairs (Kantor Urusan Agama (KUA)).
 2. Dokumentet legaliseres av Ministry of Law and Human Rights (Kementrian Hukum dan Hak Asiasi Manusia) og Indonesisk utenriksdepartement (Kementrian Luar Negeri). 
 3. Sivilstatusdokumentet legaliseres av ambassaden før den kan ha rettsvirkning i Norge.

Gebyr

Gebyr for ovennevnte tjenester er NOK 385 / IDR 660.000 (sist oppdatert: 10 Januar 2018)

Vi oppfordrer til betaling med bank-kort.