Ambassaden i New Delhi søker to studentpraktikanter per semester

Vil du være vår neste praktikant? Den norske ambassaden i New Delhi er blant utenrikstjenestens største og mest varierte. Hvert semester tilbyr vi praktikantopphold med varighet på rundt 6 måneder. Søknadsfristen for vårsemesteret er 1. oktober med oppstart i januar, og for høstsemesteret 10. april med oppstart i august.

Målsettingen med praktikantordningen er å spre kunnskap om og interesse for arbeidet i utenrikstjenesten. Under veiledning av ambassadens faste personale vil praktikanten delta i mange sider ved ambassadens virksomhet, og det vil bli lagt vekt på å gi bred innsikt i utenrikstjenesten. 

Praktikantene vil ha base i hver sin seksjon. Den ene i politisk seksjon, der han/hun bl.a. vil delta i møter og skrive rapporter om aktuelle problemstillinger knyttet til politikk, samfunn og økonomi. Den andre vil knyttes til ambassadens informasjonsarbeid, med oppgaver knyttet til profilering på ambassadens hjemmeside og sosiale medier. Begge praktikantene vil i tillegg involveres i andre oppgaver som inngår i ambassadens virksomhet, som inkluderer visumsaker, konsulært arbeid, prosjektoppfølging, administrasjon, næringsfremme og kulturarbeid.

For mer informasjon om ambassaden i New Delhi, se vår hjemmeside www.norway.no/india

Aktuelle kandidater må ha god skriftlig formuleringsevne på norsk og engelsk og ha interesse for samfunnsspørsmål. I vurderingen av kandidatene vil vi legge vekt på om søkerne har erfaring fra India eller regionen, relevant erfaring og hvilke resultater de kan vise til.

Praktikantordningen er ulønnet, men hun/han vil motta et stipend fra Utenriksdepartementet.

Følgende vilkår gjelder for praktikantoppholdet:

  • Søker bør være student i et studieløp. Dersom vedkommende har fullført bachelorgrad og for tiden ikke deltar i et studieprogram, kan kandidaten likevel bli vurdert hvis hun/han har til hensikt å videreføre studiet med sikte på en mastergrad etter praktikantoppholdet. En kandidat som har fullført mastergrad kan likevel bli vurdert dersom vedkommende har til hensikt å ta en doktorgrad.
  • Søkere må være norske statsborgere, og det er en forutsetning at medlemskap i Folketrygden kan dokumenteres.
  • Søkere som har vært studentpraktikant i utenrikstjenesten tidligere vurderes ikke.
  • Praktikantoppholdet har en varighet på ca. 6 måneder.
  • Praktikantoppholdet vil normalt løpe januar – juli for vårsemesteret og august – desember for høstsemesteret.
  • Det tilstås et stipend som per mars 2022 utgjør NOK 12.000,- pr. mnd. til delvis dekning av bo- og levekostnader.
  • Praktikanten er selv ansvarlig for alle utgifter forbundet med reise til og fra New Delhi.
  • Praktikantene må selv dekke utgifter til bolig under oppholdet. Ambassaden kan ikke bistå med formidling.
  • Visum må være ordnet av søkeren selv før innreise/oppstart, men ambassaden bistår.
  • Praktikanten må søke NAV Internasjonalt om rett til utvidet stønad til helsetjenester. For ytterligere informasjon tas direkte kontakt med NAV Internasjonalt. Det anbefales også at praktikanten tegner egen forsikring for oppholdet.

Praktikanter må være forberedt på at endring i smittesituasjonen og reiseråd frem mot oppstart vil kunne medføre at tilbud om praktikantopphold må kanselleres. Eventuelt påløpte utgifter i forkant av oppstart vil ikke bli dekket i slike situasjoner.

Kort søknad skrevet på engelsk med CV, to referanser, karakterutskrifter og ev. attester sendes pr. epost til: emb.newdelhi@mfa.no og merkes med "Praktikant” i emnefeltet. Aktuelle søkere vil bli gitt en skriftlig oppgave og kalt inn til telefonintervju.

Spørsmål om studentpraktikantoppholdet kan rettes til rådgiver Manu Arya (manu.arya@mfa.no).

UDs retningslinjer for studentpraktikantordningen finnes her: https://www.regjeringen.no/no/dep/ud/dep/studentpraktikantordningen/id485910/