Travel and border information for Norway

Information in Norwegian / English

jgfjg

Ambassaden i New Delhi søker studentpraktikant for våren 2019

Den norske ambassaden i New Delhi er blant utenrikstjenestens største og mest varierte. Vi tilbyr praktikantopphold med varighet på 6 måneder. Søknadsfrist er 9. november 2018 med tiltredelse i januar 2019.

Målsetningen med praktikantordningen er å spre kunnskap om og interesse for arbeidet i utenrikstjenesten. Under veiledning av ambassadens faste personale vil praktikanten delta i mange sider ved ambassadens virksomhet, og det vil bli lagt vekt på å gi bred innsikt i utenrikstjenesten. 

Praktikanten vil ha eget ansvar for oppgaver knyttet til profilering og informasjonsarbeid, særlig ambassadens hjemmeside og sosiale medier. I tillegg vil hun/han involveres i varierte oppgaver som inngår i ambassadens virksomhet, inkludert visumsaker og konsulært arbeid, politisk rapportering, næringsfremme og kulturarbeid.
For mer informasjon om ambassaden i New Delhi, se vår hjemmeside www.norway.no/india

Aktuelle kandidater må ha god skriftlig formuleringsevne på norsk og engelsk, ha interesse for samfunnsspørsmål og en åpen holdning til ulike arbeidsoppgaver. I vurderingen av kandidatene vil vi også legge vekt på om søkerne har erfaring fra India eller regionen, fra informasjonsarbeid og hvilke resultater de kan vise til.
Praktikantordningen er ulønnet, men hun/han vil motta et stipend fra Utenriksdepartementet.

Følgende vilkår gjelder for praktikantoppholdet:

  • Søker bør være student i et studieløp. Dersom vedkommende har fullført bachelorgrad og for tiden ikke deltar i et studieprogram, kan kandidaten likevel bli vurdert hvis hun/han har til hensikt å videreføre studiet med sikte på en mastergrad etter praktikantoppholdet. En kandidat som har fullført mastergrad kan likevel bli vurdert dersom vedkommende har til hensikt å ta en doktorgrad.
  • Søkere må være norske statsborgere, og det er en forutsetning at medlemskap i Folketrygden kan dokumenteres.
  • Søkere som har vært studentpraktikant i utenrikstjenesten tidligere vurderes ikke.
  • Praktikantoppholdet har en varighet på ca. 6 måneder.
  • Praktikantoppholdet vil normalt løpe fra 15. januar til 15. juli.
  • Det tilstås et stipend som p.t. utgjør NOK 10.000,- pr. mnd. til delvis dekning av bo- og levekostnader.
  • Praktikanten er selv ansvarlig for alle utgifter forbundet med reise til og fra New Delhi.
  • Praktikantene må selv dekke utgifter til bolig under oppholdet. Ambassaden kan ikke bistå med formidling.
  • Visum må være ordnet av søkeren selv før innreise/tiltredelse, men ambassaden bistår.
  • Praktikanten må søke NAV Internasjonalt om rett til utvidet stønad til helsetjenester. For ytterligere informasjon tas direkte kontakt med NAV Internasjonalt. Det anbefales også at praktikanten tegner egen forsikring for oppholdet.


Kort søknad med CV, to referanser, karakterutskrifter og ev. attester sendes pr. email til: [email protected] og merkes med "Praktikant” i emnefeltet. Aktuelle søkere vil bli gitt en skriftlig oppgave og kalt inn til telefonintervju.

Spørsmål om studentpraktikantoppholdet kan rettes til ambassadesekretær Erlend Draget. Han kan nås på ambassadens telefon 23 95 87 12 og epost [email protected].

Spørsmål kan også stilles til nåværende praktikant [email protected].

UDs retningslinjer for studentpraktikantordningen finnes her: https://www.regjeringen.no/no/dep/ud/dep/studentpraktikantordningen/id485910/

Søknadsfrist er 9. november 2018.