Travel and border information for Norway

Information in Norwegian / English

Mumbai Skyline - Photo:https://www.proptiger.com/guide/post/mumbais-top-5-tallest-buildings
Mumbai Skyline - (Dreamstime) https://www.proptiger.com/guide/post/mumbais-top-5-tallest-buildings

Generalkonsulatet i Mumbai søker to praktikanter til vårsemesteret 2020

Generalkonsulatet i Mumbai søker to handlekraftige studentpraktikanter med interesse for næringsliv, hav- og miljøproblematikk for vårsemesteret 2020.

Med årlig vekst på over 7% vokser India, verdens største demokrati, raskest i Asia. Generalkonsulatet i Mumbai dekker delstatene Maharashtra, Goa og Gujarat og jobber sammen med ambassaden i New Delhi med å få Norge med på utviklingen. Sammen skal vi markere Norge, ha tett politisk kontakt og legge til rette for investeringer og næringsliv.

De historiske båndene mellom Norge og India er sterke, tidligere var sjøfart grunnsteinen i samarbeidet. Også i dag er maritim næring og spesielt hav- næringen en hovedsatsning mellom landene, men nye markeder tar i økende grad presedens, både i verdensøkonomien – og i bilateralt samarbeid. Mumbai er en regional hub, strategisk plassert ved det indiske hav med viktige forbindelser til Midtøsten, Øst-Afrika og resten av Asia. Mumbai er en metropol i rask utvikling, som inderne selv kaller byen som aldri sover. Byen er åpen, liberal og anses som relativt trygg. Det kan derimot være en utfordring å tilpasse seg livet i en hektisk indisk storby. Tilpasningsdyktighet er derfor nødvendig, og erfaring fra regionen teller positivt.

Vi ser etter to åpne, inkluderende, samarbeidsvillige og handlekraftige praktikanter med interesse for næringsliv og kommunikasjon. Kunnskap om samfunnsøkonomi, internasjonale relasjoner og kommunikasjonsplattformer teller positivt.

De vil få ta del i de fleste av generalkonsulatets arbeidsoppgaver. Dette inkluderer nettverksbygging, næringsfremmende arbeid tilknyttet blant annet start-ups, kommunikasjonsarbeid i sosiale medier og planlegging av arrangementer. I tillegg står styrking av forskning- og utdanningssamarbeid sentralt. Praktikantene vil oppleve en variert og dynamisk hverdag.

Kontorene ligger i næringslivsområdet Bandra Kurla Complex og deles med Innovasjon Norge (to ansatte) og Norwegian Business Assosiation India (NBAI) (én ansatt). Generalkonsulatet har to utsendte diplomater og fire lokale medarbeidere. Det norske og svenske generalkonsulatet er samlokalisert. 

Praktikantoppholdet er ikke lønnet, men man får et månedlig stipend på 9000 kr. Praktikanten må selv dekke reise til og fra Mumbai. Det finnes praktikantleilighet til disposisjon. Utgifter forbundet med leien må dekkes selv.

Arbeidsspråk er norsk og engelsk.

Søkere må være norske statsborgere og få innvilget frivillig folketrygdmedlemskap for utenlandsopphold, se https://www.nav.no/no/Person/Flere+tema/Arbeid+og+opphold+i+utlandet/Relatert+informasjon/frivillig-medlemskap-opphold-utenfor-norge

Det er et krav at søkere er registrerte studenter ved et godkjent lærested, se http://app.lanekassen.no/lut/  Har man fullført en bachelorgrad og ikke deltar i et studieprogram kan man fortsatt søke dersom man har til hensikt å videreføre studiet med sikte på en mastergrad etter praktikantoppholdet.

Vi legger vekt på god formidlingsevne og vil derfor be søkere legge ved en kort tekst på engelsk (maks 500 ord) om hva du ser på som Norges viktigste bidrag til et India i sterk økonomisk vekst.

Søknaden, vedlagt tekst og CV, relevante karakterutskrifter og referanser sendes i én PDF-fil til [email protected], og emnefeltet merkes med «Praktikantsøknad».

Praksisperioden er fra midten av januar 2020 til midten av juli 2020.

Kontaktperson er konsul Henrik Width ([email protected]), eventuelt praktikantene Linn Kjærnsmo Brenna eller David Barratt-Due på [email protected]

Få innsikt i generalkonsulatets aktiviteter på: https://www.facebook.com/RoyalNorwegianConsulateGeneralMumbai             

 
Søknadsfrist: Mandag 11. oktober 2019.