Travel and border information for Norway

Information in Norwegian / English

Mumbai skyline - Photo:Mumbai skyline
Mumbai skyline

Generalkonsulatet i Mumbai søker to praktikanter for høstsemesteret 2020

Generalkonsulatet i Mumbai søker to praktikanter for høstsemesteret 2020. Generalkonsulat dekker delstatene Maharashtra, Goa og Gujarat. Sammen med Norges ambassade i New Delhi markerer vi Norge, har tett politisk kontakt og legger til rette for investeringer og næringsliv.

| Mumbai

De historiske båndene mellom Norge og India er sterke og skipsfart var grunnsteinen i samarbeidet. Også i dag står maritim næringer sentralt i kontakten mellom våre to land, men norsk næringsliv i India blir stadig mer allsidig og nye bedrifter kommer til.

Mumbai er betydningsfull i Indias økonomi, med sine 23 millioner innbyggere har mange av landets største og viktigste bedrifter sitt hovedkontor her. Byen er en viktig port til Midtøsten, Øst-Afrika og resten av Asia. Mumbai er en metropol i rask utvikling og en by som aldri sover. Byen er åpen, liberal og anses som relativt trygg. Det kan derimot være en utfordring å tilpasse seg livet i en hektisk indisk storby. Tilpasningsdyktighet er derfor nødvendig, og erfaring fra regionen teller positivt.

Vi ser etter en åpen, inkluderende, samarbeidsvillig og handlekraftig praktikant med interesse for næringsliv, miljøspørsmål og kommunikasjon. Kunnskap om samfunnsøkonomi, internasjonale relasjoner og kommunikasjonsplattformer vil vektlegges.

Praktikantene tar del i de fleste av generalkonsulatets arbeidsoppgaver. Dette omfatter nettverksbygging, arbeid med å fremme norske næringsinteresser, kommunikasjonsarbeid i sosiale medier og planlegging samt gjennomføringer av politiske besøk og arrangementer. Forsknings- og utdanningssamarbeidet er en voksende del av generalkonsulatets virksomhet, det samme gjelder for arbeidet med å fremme norsk kultur og kulturutveksling. Praktikantene har en variert og dynamisk hverdag.

Kontorene ligger i næringslivsområdet Bandra Kurla Complex og deles med Innovasjon Norge (to ansatte) og Norwegian Business Assosiation India (NBAI) (én ansatt). Generalkonsulatet har to utsendte diplomater og fire lokale medarbeidere. Det norske og svenske generalkonsulatet er samlokalisert. 

Praktikantoppholdet er ikke lønnet, men man får et månedlig stipend på NOK 11 250 kr til delvis dekning av levekostnader. Praktikanten er selv ansvarlig for alle utgifter forbundet med reise til og fra Mumbai samt vaksiner, reiseforsikring og visum. Det finnes praktikantleilighet til disposisjon. Utgifter forbundet med leien må dekkes selv.

Arbeidsspråk er norsk og engelsk.

Søkere må være norske statsborgere og få innvilget frivillig folketrygdmedlemskap for utenlandsopphold, se https://www.nav.no/no/Person/Flere+tema/Arbeid+og+opphold+i+utlandet/Relatert+informasjon/frivillig-medlemskap-opphold-utenfor-norge

Det er et krav at søkere er registrerte studenter ved et godkjent lærested, se http://app.lanekassen.no/lut/  Har man fullført en bachelorgrad og ikke deltar i et studieprogram kan man fortsatt søke dersom man har til hensikt å videreføre studiet med sikte på en mastergrad etter praktikantoppholdet.

Vi legger vekt på god formidlingsevne og vil derfor be søkere legge ved en kort tekst på engelsk (maks 500 ord) om hva søkeren ser på som Norges viktigste bidrag til et India i sterk økonomisk vekst.

Søknaden, vedlagt tekst og CV, relevante karakterutskrifter og referanser sendes i én PDF-fil til [email protected], og emnefeltet merkes med «Praktikantsøknad». Aktuelle kandidater vil bli kontaktet for telefonintervju.

Praksisperioden er fra midten av juli 2020 til midten av januar 2021.

Kontaktpersoner er assisterende generalkonsul Henrik Width på [email protected], eller praktikantene Karoline Larsen Lindstrøm ([email protected]) og Anne Lene Holanger ([email protected]).

Få innsikt i generalkonsulatets aktiviteter på: https://www.facebook.com/RoyalNorwegianConsulateGeneralMumbai          

https://www.instagram.com/norwayinmumbai/   

 
Søknadsfrist: Mandag 24. mars 2020.