Nye satser for passgebyr 19.11.2020

For english se below.

Fra 19. oktober gjelder en ny forskrift om pass og nasjonalt ID-kort. Fra denne datoen ble det dyrere å søke om pass i utlandet enn i Norge.

For behandling av søknad om pass fremmet ved norsk utenriksstasjon gjelder følgende satser fra og med 19. oktober 2020:

  1. Ordinært pass til søkere over 16 år 1290 kroner.
  2. Ordinært pass til søkere under 16 år 770 kroner.
  3. Midlertidig pass (nødpass) 1690 kroner.

Merk at kostnaden knyttes til søknadsbehandlingen og ikke til utstedelsen av selve dokumentet. Det betyr at gebyret ikke refunderes dersom søknaden må avslås. Det innføres også et eget gebyr for søknad om midlertidig pass (nødpass), som er det samme for voksne og barn.

Årsaken til endringen er at det er betydelig dyrere å utstede pass ved utenriksstasjonene enn i Norge. De nye satsene dekker kostnadene ved å utstede og produsere passene, og er beregnet på grunnlag av gjennomsnittskostnaden per pass ved utenriksstasjonene.

Nærmere regler om passgebyret finnes i pass- og ID-kortforskriften § 7-1. Her finner du også informasjon om gebyrsatsene dersom du velger å søke om pass mens du oppholder deg i Norge.

___________________________________________________________________

From 19 October 2020, a new regulation on passports and national ID cards will apply. From today it will be more expensive for Norwegian citizens to apply for a passport abroad than in Norway.

For processing applications for passports submitted at a Norwegian Foreign Service mission, the following rates apply from today 19 October 2020:

  1. Ordinary passport for applicants over 16 years NOK 1,290 (INR 11,000)
  2. Ordinary passport for applicants under 16 years NOK 770 (INR 6,500)
  3. Temporary passport (Emergency passport) NOK 1,690 (INR 14,000)

Note that the cost is related to the application processing, not to the issuance of the document itself. This means that the fee is not refundable if the application is rejected. A separate fee is also introduced for applying for a temporary passport (emergency passport) which is the same for adults and children.

The reason for the change is that it is significantly more expensive to issue passports at a Norwegian mission abroad than in Norway. Further rules on the passport fee can be found in the Passport and ID Card Regulations § 7-1. Here you will also find information about the fee rates if you choose to apply for a passport while you are in Norway.