Tuesday, 9 November the Embassy is closed.

Tirsdag den 9. november er ambassaden stengt.

November 9-én kedden a nagykövetség zárva tart.

 

Where:
When:
-
What: