Strengere regler for testing og innreisekarantene // Stricter rules for entry into Norway

Kravet om å fremvise negativ test for SARS-CoV-2 før ankomst til Norge endres fra 72 timer til 24 timer, og alle som har oppholdt seg i Storbritannia, Sør-Afrika, Irland, Nederland, Østerrike, Portugal og Brasil skal testes med PCR- test på grensen. Reglene for karantene skjerpes og gjøres likt for alle land, med færre unntak og økt krav til testing.

Norge har allerede et av de strengeste regelverkene i Europa for å hindre importsmitte. Nå innfører regjeringen enda strengere regler for testing og innreisekarantene. Dette gjør vi for å stoppe og forsinke spredningen av de muterte og mer smittsomme virusvariantene i Norge, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Kravet om å fremvise en attest som viser negativ test for SARS-CoV-2 før ankomst til Norge endres fra 72 timer til 24 timer. Det er unntak blant annet for norske statsborgere. Mer informasjon om unntak finner du her. For personer som ankommer med fly, kan testen være tatt i løpet av de siste 24 timene før oppsatt avgangstid på første del av flyreise. Flyreisen kan være direkteflygning til Norge eller sammenhengende flyreise til Norge med mellomlandinger på andre flyplasser.  Dette vil åpne for reisende fra andre kontinent med lang reisetid.

I dag er det krav om PCR-test på grensen for personer som har oppholdt seg i Storbritannina og Sør- Afrika. Dette kravet utvides nå til Irland, Nederland, Østerrike, Portugal og Brasil. I tillegg skal personer som har oppholdt seg i disse landene mellom 15. og 25. januar snarest mulig teste seg med testmetoden PCR. Positiv hurtigtest ved grensepasseringsstedet skal følges opp med PCR-test for alle innreisende. En PCR-test er nødvendig for å kunne gjøre videre analyser om prøven består av en av de muterte og mer smittsomme virusvariantene.

Karanteneregler skjerpes, færre unntak

Karantenereglene skjerpes generelt. Det blir færre unntak i karantenereglene og økt krav til testing for personer som har unntak.

Følgende regler endres: 

 • Det blir strengere krav om testing for personell i kritiske samfunnsfunksjoner som har særskilt unntak fra innreise- og smittekarantene. Hovedregelen vil nå være at disse personene skal teste negativt for SARS-CoV-2 med testmetode PCR før de begynner å jobbe. Testen skal tas tidligst tre døgn etter ankomst til Norge. I akutte situasjoner hvor det ikke er tid til å vente på PCR-svar, kan personen begynne å jobbe etter å ha testet negativt med hurtigtest samme dag som arbeidet skal gjennomføres.
 • Unntak fra innreisekarantene for arbeidsreisende ved testing i forbindelse med internasjonale idrettskonkurranser oppheves frem til 31.01. Innen da vil regjeringen gjøre en ny vurdering.
 • For personer som skal jobbe på fartøy i norsk havn, skal PCR- test benyttes ved testing ved utgang av karantene.
 • Det blir skjerpet krav til innreisekarantene for militært personell. Karantene kan gjennomføres i grupper på 5 personer, men Forsvaret ved Forsvarets Sanitet kan i enkelte tilfeller beslutte at flere personer kan inngå i gruppen, likevel begrenset til inntil 30 personer.
 • Dagens unntak fra innreisekarantene for pendlere som jevnlig ankommer Norge fra Sverige og Finland, og som testes hver syvende dag, endres slik at unntaket ikke kan brukes for personer som har oppholdt seg i et område med karanteneplikt utenfor Sverige og Finland 10 døgn før ankomst.
 • Unntaket fra karanteneplikt for personer som krysser grensen for gjennomføring av samvær mellom barn og foreldre eller der personer er invitert av norske statlige myndigheter av utenrikspolitiske grunner skjerpes. Det stilles krav om testing 3 døgn etter ankomst for å få unntak fra karantene i arbeidstiden eller skoletiden. Det gis ikke lenger unntak i fritiden. Samvær med barn kan gjennomføres i karantenetiden.

 

Endringene iverksettes klokken 24.00 natt til mandag 25. januar. 

 

Stricter rules for entry into Norway

The requirement to present a negative SARS-CoV-2 test prior to arrival when travelling to Norway is being amended to require a test taken 24 hours prior to departure instead of 72 hours. Furthermore, all persons who have been to the UK, South Africa, Ireland, the Netherlands, Austria, Portugal and Brazil must undergo a PCR test at the Norwegian border. The quarantine rules are being tightened and will now apply to arrivals from all countries, with fewer exemptions in place and increased requirements in terms of testing.

Norway already has one of the strictest regulatory regimes in place in Europe to prevent the import of infections. The government is now introducing even stricter rules pertaining to testing and quarantine upon arrival. ‘We are doing this in order to stop and delay the spread of the coronavirus mutations and more infectious variants here in Norway,’ says Bent Høie, Minister of Health and Care Services.

The requirement to present a certificate documenting a negative SARS-Co V-2 test result prior to arrival to Norway is being amended to require that the test is taken within 24 hours of departure, rather than the previous 72 hours. Norwegian citizens are exempt from this rule. You will more exemptions here. Persons who are travelling by air can have test done witin the last 24 hours before scheduled departuretime for the first part of the flight. The flight can be a direct flight to Norway or a continous flight to Norway with stopovers at other airports. This will open for travellers from other continents with longer travel time.

At present, only persons who have been to the UK and South Africa are required to undergo a PCR test at the Norwegian border. This requirement is now being extended to include Ireland, the Netherlands, Austria, Portugal and Brazil. Additionally, persons who have been in these countries between 15–25 January must take a PCR test as soon as possible. Any positive result from a rapid Covid test taken at the border must be followed by a PCR test in the case of all travellers. A PCR-test is necessary in order to do further analysis to establish if the sample contains one of the mutated and more contagious variations of the virus.

Quarantine rules tightened and fewer exemptions

The quarantine rules are being tightened across the board. There will be fewer exemptions in the quarantine rules and an increase in the testing requirements that apply to persons subject to exemptions.

The following rules are changing: 

 • There will be stricter requirements applicable to the testing of personnel holding society-critical roles who have special exemptions from the requirements to quarantine upon arrival or in the event of infection. The overarching rule will now be that such persons must receive a negative test result from a SARS-Co-V-2 test using the PCR method before they begin working. This test must be taken no sooner than 72 hours after their arrival in Norway. In situations of urgency where it is not possible to await the result of a PCR test, a person may begin work after a negative test using a rapid test taken on the same day that work is due to be performed.
 • The exemption from the requirements to quarantine through testing upon arrival for those travelling for work-related reasons in connection with international sporting competitions has been terminated until 31 January. The government will carry out a re-assessment of the situation prior to this date.
 • Persons who are scheduled to work on board vessels in Norwegian ports must take a PCR test when being tested at the end of their quarantine period.
 • The quarantine upon arrival rules for military personnel will also be tightened. Quarantine may be completed in groups of up to 5 persons, but the Norwegian Armed Forces Joint Medical Services may, at its discretion, determine that more persons may be included in such groups on a case-by-case basis and groups shall still be limited to no more than 30 persons.
 • The current exemption from quarantine upon arrival for commuters who regularly arrive in Norway from Sweden and Finland and who undergo testing once every seven days is being amended to ensure that the exemption cannot be used by persons who have been in an area outside of Sweden and Finland that necessitates quarantine within a period of 10 days prior to their arrival.
 • The exemptions from quarantine applicable to persons crossing the border to facilitate custodial obligations involving minors and their parents, and to persons who have been invited by the Norwegian state authorities to the country on foreign policy grounds are to be tightened. There is now a requirement to undergo testing 72 hours after arrival in order to be exempt from quarantine during working or school hours. Exemptions will no longer be available during leisure hours. Custodial access to children may be undertaken during quarantine.

 

These changes take effect at 00:01 on Monday 25 January.