Ny regjering
Ny regjering

Norge har fått ny regjering // New Norwegian Government

14. oktober fikk Norge ny regjering. Den nye regjeringen er en koalisjon mellom Arbeiderpartiet og Senterpartiet.

Ny statsminister er Jonas Gahr Støre (61). Støre har ledet Arbeiderpartiet siden 2014, og har tidligere vært utenriksminister (2005-2012) og helseminister (2012-2013).  

Leder av Senterpartiet, Trygve Slagsvold Vedum (42), er Norges nye finansminister.

Oversikt over alle ministrene i den nye regjeringen

Den nye regjeringen er en mindretallsregjering med til sammen 76 av de i alt 169 representantene på Stortinget. Norge har flere ganger i løpet av de siste tiårene vært styrt av mindretallsregjeringer.

Konstitusjonelt monarki

Norge er et konstitusjonelt monarki. Hans Majestet Kongen er landets formelle overhode, men hans oppgaver er i hovedsak representative og seremonielle. Den lovgivende og utøvende makt er lagt til folkevalgte organer.

Ved et regjeringsskifte ber kongen den avgående statsministeren om råd til hvem kongen bør vende seg til for å få på plass en ny regjering. Den avgående statsministeren vil da oftest råde kongen til å spørre en av de parlamentariske lederne i Stortinget  – enten lederen for det største partiet eller for det største opposisjonspartiet.       

På dagen for skifte av regjering utnevnes de nye ministrene på Slottet før de møter publikum og presse på Slottsplassen. Deretter reiser de nye statsrådene til sine departementer og får nøkkelen overlevert fra forgjengeren – før de tar fatt på oppgavene i ny regjering.

Les mer på regjeringen.no

 

On 14 October, there was a change of government in Norway. The new government is a coalition between the Labour Party and the Centre Party.

Jonas Gahr Støre (61) is Norway’s new Prime Minister. Mr Støre has been the leader of the Norwegian Labour Party since 2014, and has previously served as Minister of Foreign Affairs (2005–2012) and Minister of Health and Care Services (2012–2013).    

Trygve Slagsvold Vedum (42), leader of the Centre Party, is Norway’s new Minister of Finance.      

Overview over the ministers in the new Government

The new Government is a minority government, with the support of 76 of the overall 169 members of the Storting (the Norwegian parliament). Norway has had minority governments several times in recent decades. 

Constitutional monarchy  

Norway is a constitutional monarchy. His Majesty The King is formally the head of state, but his duties are mainly representative and ceremonial. The legislative and executive powers lie with the country’s democratically elected bodies.

When there is a change of government, the King asks the outgoing Prime Minister for advice as to whom to approach with regard to forming a new government. The outgoing Prime Minister generally advises the King to approach one of the parliamentary leaders in the Storting – generally the leader of the largest party or of the largest opposition party.  

On the day when the change of government takes place, the members of the new government are formally appointed at the Royal Palace before they meet with the general public and press in the Palace Square. After this they go to their offices in the various ministries for the first time. There they meet their predecessors for a simple handover ceremony, before they start on their new tasks.

Read more on government.no