Mer om Ghana

Offisielt navn: Republic of Ghana
Hovedstad: Accra
Største byer: Accra (innb. 2,4 mill.), Kumasi (2 mill.), Sekondi-Takoradi (0,5 mill.)
Språk: Engelsk (offisielt språk), Twi, Ga, Fanti, Hausa, Ewe m.fl.
Valuta: Ghana Cedis (GHc)
Flateinnhold: 238.538 km2.
Kystlinje: 539 km mot Guineabukta / Atlanterhavet
Folketall: 27 millioner
President: Nana Addo Dankwa Akofu-Addo
Norsk bilateral bistand 2016: NOK 29 mill.

Nyttige internettsider

www.ghana.gov.gh (offisiell informasjon)

www.gipcghana.com (Ghana Investment Promotion Centre)

www.ghanaweb.com  og www.citifmonline.com  (nyhetstjenester).

Innenrikspolitikk

Ghana gjennomførte i desember 2016 president- og parlamentsvalg. Valgresultatet ga et solid flertall for New Patriotic Party (NPP) som fikk 169 av i alt 275 representanter i parlamentet. Nanna Addo Dankwa Akuffo-Ado ble valgt som president. Han har tidligere vært utenriksminister. Tidligere president John Dramani Mahama representerte National Democratic Congress (NDC).

Ghana regnes som et av de mest stabile demokratiene i Afrika sør for Sahara. Regjeringsmakten har lenge vekslet mellom det sosialdemokratiske NDC og det markedsliberale NPP. I følge nasjonale og internasjonale valgobservatører var også valget i desember 2016 fritt og rettferdig.

President Akufo-Addos hovedsak i valgkampen var å styrke jobbskapingen i privat sektor, og han har utnevnt en regjering hvor mange av ministrene har næringslivserfaring. Ghanas økonomi er inne i en vanskelig periode.

Utenrikspolitikk

Ghana karakteriserer selv sin utenrikspolitikk som "positiv nøytral". Hovedfokus er det vest-afrikanske samarbeidet innen ECOWAS samt samarbeidet i Den afrikanske unionen (AU). Ghana har også et nært forhold til USA og Europa, særlig Storbritannia, basert på kommersielle og politiske interesser. Ghana deltar i en rekke av FNs fredsbevarende operasjoner og har også bidratt i fredsstyrkene i Mali både i FN- og AU-rammen. Ghana bidro aktivt til å løse krisen i Gambia etter valget av ny president der i 2016.

Sammen med nabolandene arbeider Ghana aktivt for maritim sikkerhet og mot regional terrorisme og organisert kriminalitet som smugling av narkotika, våpen og mennesker. I dette arbeidet er Norge en aktiv støttespiller.

Ghana er, som Norge, en sterk støttespiller for FN og en multilateral verdensorden.

Bilaterale forbindelser

Den norske ambassade i Accra ble etablert i 2011. I alt 9 land, inklusive Ghana, dekkes av ambassaden. I løpet av 2017 vil Mali og Burkina Faso dekkes av den nye norske ambassaden som opprettes i Bamako i Mali. Ghanas ambassade i København representerer Ghana i Norge.

Norge og Ghana har gode diplomatiske og politiske forbindelser. Det bilaterale samarbeidet økte betraktelig etter at Ghana begynte oljeproduksjon. Samarbeidet om ressurs-, miljø- og inntektsforvaltning innen Olje for Utvikling programmet utgjør grunnstammen i samarbeidet. Også innenfor maritim sikkerhet og marin ressursforvaltning er det et aktivt samarbeid.

Norfund åpner kontor i Ghana i 2017.

Norsk næringsliv

Ca. 40 norske bedrifter (helt eller dels norskeide/kontrollerte) opererte i Ghana i 2016, innenfor en rekke felt, blant annet i offshore service, gasstransport/forsyning, landbruk, akvakultur, byutvikling, fiskeri, maritim sektor, fornybar energi og annet.

Tidligere president Mahamas besøk til Norge i 2014 og et norsk næringslivsbesøk i forbindelse med statsrådene Giske og Solheims besøk i november 2011 viste en betydelige interesse for norsk næringslivssamarbeid med Ghana. Store norske investeringsprosjekter ble igangsatt etter 2011, innen fornybar energi, landbruksproduksjon, service­industri og annet. I 2013 bestod en tredjedel av investeringene på Jubilee-feltet (olje/gass) av norske varer og tjenester (over 10 milliarder kroner). 

Ambassaden arrangerer i med ujevne mellomrom Business Forum for norsk næringsliv i Ghana, og støtter næringslivet løpende, som en av sine hovedoppgaver.

Utviklingssamarbeid

Norsk bilateral bistand til Ghana domineres av Olje for Utvikling programmet hvor et ti-talls norske, offentlige institusjoner er involvert. Viktige tiltak har vært utvikling av en ny Petroleum Exploration and Production Bill samt støtte til regulatoren Petroleum Commission, samt støtte til miljøkonsekvensanalyser. Et nytt program innen inntektsforvaltning er i ferd med å iverksettes.

Ambassaden har avtale med UNDP om støtte til Ghanas arbeid med klimatilpasning (Disaster Risk Reduction).

Norge støtter også Kofi Annan International Peacekeeping Training Centre som er et ECOWAS ”centre of excellence” innen fred og forsoning. Opplæring av sivilt, politi og militært personell samt forskning er hovedaktivitetene. Senteret inngikk tidligere i det norske Training for Peace-programmet. Norge, Tyskland, Sverige  og Danmark er blant de største bistandsgivere til senteret.

Økonomi

Ghana er rikt på naturressurser, og har en sterkere økonomi enn flere av sine naboland i Vest-Afrika, men stort uutnyttet potensiale. Ghanas økonomi var lenge avhengig av eksport av gull og kakao, men i 2010 begynte landet også å utvinne olje, noe som førte til rask økonomisk vekst i noen år før oljeprisen sank dramatisk. Avhengig av internasjonale råvarepriser og produksjonsvolum er olje en viktig eksportvare, men gull og kakao er fremdeles større.

Ghana ble i 2011 oppgradert fra å være et "lavinntektsland" til å være et "mellominntektsland". Tjenesteytende sektor utgjør nå ca. 50 % av BNP, mens industrien og landbruket utgjør ca. 25 % hver. Dette gjør Ghana til en relativt moderne økonomi sammenlignet med de fleste andre afrikanske land. Den uformelle økonomien er stor.

Ghana er med i det vest-afrikanske frihandelssamarbeidet ECOWAS. Landet har viktige handelsforbindelser med Vest-Europa og Asia. Et betydelig samarbeid er allerede etablert med Kina, men også andre land som India, Sør-Korea og Tyrkia har knyttet sterkere bånd til Ghana.

Den økonomiske veksten i Ghana falt fra 14,4 % i 2011 til 7,1 % i 2012 og var i 2016 på ca. 3,6%. Inflasjonen er høy (15% i 2016), lånerentene i det åpne markedet svært høye, og utenlandsgjelden og underskuddet på handelsbalansen er stort. I 2015 inngikk Ghana en avtale med IMF om lån til å dekke bl.a. gjeld.

Økt skatteinnkreving og skjerpet utgiftskontroll vil være nødvendig.  Det offentliges underskudd, og påfølgende lånebehov, gjør at utlånsrentene holder seg over 30%p.a., som er et stort problem for næringslivsaktører og bønder med store eller små investeringsplaner.

Jubilee-feltet åpnet produksjon i desember 2010, og etter det er det gjort flere nye funn, men kun ved ett ytterligere felt (TEN) foregår produksjon av olje. Grunnet tekniske problemer sank Ghanas oljeproduksjon i 2016 til under 60 000 fat per dag, langt under toppen på 110 000 fat/dag. Gassproduksjonen fra Sankofa-feltet er beskjeden. Inntektene fra olje og gass utgjør et viktig bidrag til statskassa, men langt mindre enn håpet (ca 7% i 2016). Finansministeriets redegjørelse for inntektene skal skje i tråd med nasjonale krav.

Etter en strømproduksjonskrise i 2014-2015 ble det inngått avtale med en rekke ulike utenlandske selskap om etablering av nye kraftverk, drevet av gass og/eller olje. Flere av disse prosjektene gjennomgås nå av den nye regjeringen for å sikre en mer helhetlig og mindre forgjeldet kraftsektor i Ghana. Det er bestilt langt mer kraftproduksjonskapasitet enn landet trenger, og det er en utfordring å sørge for pålitelig levering av gass til kraftverkene.

Reiseinformasjon

Her finner du reiseinformasjon om Ghana

Hva er et offisielt reiseråd?