Business Seminar Ethiopia

Bedriftenes samfunnsansvar – Etiopia

Parallelt med landets økonomisk vekst det siste tiåret har Etiopias forretningsklima forbedret seg betydelig. Samtidig viser mange bedrifter til at det fortsatt er utfordringer.

Etiopias Plan for Vekst og Utvikling «Growth and Transformation Plan (GTP)» har det siste tiåret hatt mye fokus på forbedring av kvalitet på infrastruktur, sikre makroøkonomisk stabilitet og øke kapasiteten i landbruket og produktiv sektor generelt. Dette har bidratt til å tiltrekke flere utenlandske investorer til landet. Selv om flere utenlandske bedrifter rapporterer om byråkratiske hindringer har Etiopias forretningsklima forbedret seg betydelig med bl.a. enklere selskapsregistrering og raskere behandling i rettsvesenet. Det finnes imidlertid få bindende regelverk i forhold til samfunnsansvar for etiopiske eller utenlandske bedrifter som operer i Etiopia, noe som stiller bedriftene overfor særskilte utfordringer og dilemmaer.

Arbeidsliv Etiopia er hovedsakelig et jordbrukssamfunn og ca. 85 % av befolkningen arbeider med småskala jordbruk. Dermed er det få som er lønnstakere. Det er organisasjonsfrihet med unntak for statstjenestemenn (som utgjør en stor del av lønnstakerne) og ca. 350.000 etiopiere tilhører forskjellige fagforeninger. Paraplyorganisasjonen The Confederation of Ethiopian Trade Unions (CETU) samarbeider med norske fagforeninger (LO og Bygningsarbeiderforbundet (Fellesforbundet)). Regjeringen (Ministry of Labour and Social Affairs) har undertegnet Decent Work avtale med fagbevegelsen og arbeidsgiverforeningen støttet av ILO. Dette inkluderer betaling av anstendige lønninger og lik lønn for likt arbeid for kvinner og menn. NHO samarbeider med den etiopiske arbeidsgiverforeningen, Ethiopian Employers Federation (EEF). Selv om ILOs kjernekonvensjoner er ratifisert er det fortsatt svak nasjonal lovgivning og Etiopia har langt igjen på dette området.

Det er Fairtrade sertifiserte bedrifter i Etiopia som skal sikre en oppfølgningsmekanisme når det gjelder ivaretakelse av arbeidstakers rettigheter. Dette inkluderer bl.a. Fairtrade sertifiserte roser som eksporteres til Norge.

Menneskerettigheter Myndighetene i Etiopia blir kritisert for manglende ivaretakelse av politiske og sivile rettigheter. FNs menneskerettighetskonvensjoner er ratifisert og bedrifter er forventet å respektere disse. Gjennomføringen av konvensjonene er imidlertid kommet kort på flere områder.

Ambassaden støtter arbeidet for å fremme menneskerettigheter og godt styresett. Støtte går blant annet til Center for Human Rights (CHR) ved Addis Ababa- universitetet og den frivillige organisasjonen Justice for All - Prison Fellowship Ethiopia.

Korrupsjon Arbeidet mot korrupsjon i Etiopia har høy prioritet og nye lover mot hvitvasking, beskyttelse for varslere, offentlig ansattes plikt til å erklære personlige formue og økonomiske interesser, og strenge retningslinjer for politikere og ansatte i Staten, er innført. Etiopia har også ratifisert FNs konvensjon mot korrupsjon og den Afrikanske Unions konvensjon mot korrupsjon.

Den Føderale Etikk- og Antikorrupsjonskommisjonen for Etiopia (FEACC) ble opprettet i 2001. Kommisjonen får støtte gjennom et giverfinansiert program for støtte til demokrati-institusjoner (Democratic Institutions Programme) (DIP) hvor Norge har tidligere vært en betydelig giver. FEACC har et godt samarbeid med regionale antikorrupsjonsorganer og rettsinstanser. Lederen er medlem av det norsk antikorrupsjonsnettverket. Kommisjonen har også gjennom profesjonelle mediekampanjer og vel publiserte korrupsjonssaker etablert en meget høy profil i media. Men utfordringene er fortsatt store og Etiopias lave skatteinntekt sett sammen med den høye økonomiske veksten de siste årene har satt spørsmålstegn til muligheten for utbredelse av korrupsjon.

Miljø Norge er en viktig samarbeidspartner i landets omfattende utbygging av fornybare ressurser og naturressursforvaltning. Ambassaden arbeider med å oppfordre norske aktører til å engasjere seg sterkere på dette området i fremtiden. Dette vil stille naturlige utfordringer i forhold til lokalsamfunnets rettigheter og miljømessige spørsmål som bedrifter vil måtte være oppmerksomme på. Avskogning er også et voksende problem og Etiopia har satset kraftig på tiltak som bekjemper videre redusering av skogdekningen.

Ambassadens aktiviteter Samtidig som ambassaden oppfordrer til økte investeringer i Etiopia, vil ambassaden også være en pådriver for økt fokus på samfunnsansvar spørsmål i forbindelse med norske bedrifters engasjement i landet. Ambassaden vil også gjennom fellesarbeidet i Ambassadørgruppen (Ethiopian Partners Group) bidra med rådgivning og dialog med næringslivet. Et godt eksempel av et vellykket samarbeid på dette området er samarbeidet mellom LO/Fellesforbundet og Ethiopian Construction Workers Union i kunnskapsutveksling og kapasitetsbygging.

Ambassaden råder bedrifter til å ha et godt kjennskap til nasjonale og lokale forhold, vise bevissthet om forretningsetikk og på frivillig basis følge opp de bredere samfunnsinteresser.

Etiopia har ratifisert følgende ILO konvensjoner:

K. 138 om minstealder for adgang til sysselsetting K. 182 om forbud mot og umiddelbare tiltak for å avskaffe de verste former for barnearbeid K. 87 om foreningsfrihet og vern av organisasjonsretten K. 98 om retten til å organisere seg til å føre kollektive forhandlinger K. 100 om lik lønn for mannlige og kvinnelige arbeidere for arbeid av lik verdi K. 111 om diskriminering i sysselsetting og yrke K. 29 om tvangsarbeid K.105 om avskaffelse av tvangsarbeid K 14 om ukentlig hvile i industrien K 106 om ukentlig hvile i handel og kontorvirksomhet K 155 om sikkerhet, helse og arbeidsmiljøet K 156 om like muligheter og lik behandling for kvinner og menn i arbeidslivet - Arbeidstakere med familieforpliktelser K159 om yrkesmessig attføring og sysselsetting (yrkesvalghemmede) K181 om privat arbeidsformidling
Kontakter:

Transparency International Local partner : Transparency Ethiopia P.o.box 27847/1000 Addis Ababa - Ethiopia

Contact Person: Mr Amare Aregawi Phone +251 1 43 1506 or +251 1 421 517
E-mail(s): amarearegawi@hotmail.com, mcc@telecom.net.et tirat.ti@ethionet.et

Ethiopian Human Rights Council

P.O. Box 2432 Addis ababa, Ethiopia

Tel: +25115-514489/517704 Fax: +251-1-51-45-39

Web: http://www.ehrco.org/ ehrco@ethionet.et

United Nations Office of the Commissioner for Human Rights

Regional Office: Tel. +251 11 544 3105 Addis Ababa, Ethiopia

Email: ecainfo@uneca.org Web: http://eastafrica.ohchr.org/

The Federal Ethics and Anti-corruption Commission

PO Box. 34798/34799 Addis Ababa, Ethiopia

Tel: 251 11 552 9100

E-mail: feac.com@ethionet.et Web: http://www.feac.gov.et/

Ethiopian Environmental Protection Agency

P.O.Box 12760 Addis Ababa, Ethiopia

Tel: 251-011-6465007 251-011-6464604 251-011-6464898

E-mail esid@ethionet.et Web: http://www.epa.gov.et

Fairtrade

Contact person: Dr. Chala Erko FLO Liaison Officer of Ethiopia

Tel: +251 911 225478

Ambassaden i Addis Abeba

PO Box 8383 Addis Ababa – Ethiopia

Tel: +251-11-3710799 Fax: +251-11-3711255 / 3713605 E-mail: emb.addisabeba@mfa.no