Viktig informasjon om pass til barn / Important information about passports for children

Midlertidig stans i utstedelse og mottak av søknader om pass til barn under 18 år, personnummer og farskapserklæringer

På grunn av uforutsette omstendigheter kan ambassaden i Kairo for en begrenset periode ikke motta søknader om pass til barn under 18 år. Det gjelder fornyelser av pass og søknader om førstegangspass (inkludert søknader om personnummer og farskapserklæringer).

Ambassaden kan heller ikke for en begrenset periode utstede ferdigproduserte pass til barn under 18 år.

Ambassaden vil gjennom sine nettsider opplyse publikum når vi igjen kan utstede og motta denne typen søknader.

Ambassaden mottar og utsteder fortsatt pass til voksne over 18 år.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Temporary halt in the embassy’s issuance and handling of applications for passports for children under 18 years old, personal numbers, and paternity declarations

The embassy will for a limited period not be able to receive applications for passports to applicants under 18 years old. This applies to passport renewals and applications for first time passports, including applications for personal numbers and paternity declarations.

In addition, the embassy will for a limited period not be able to hand out passports ready for issuance for children under 18 years old.

The embassy will inform the public through its website when we resume issuing and receiving such applications.