Valg i Norge

11. september 2017 skal det avholdes stortings- og sametingsvalg i Norge. Samtidig skal det avholdes ekstraordinært kommunestyrevalg for innbyggerne i Tjøme kommune og Nøtterøy kommune i Vestfold fylke, som følge av sammenslåingen av disse kommunene til Færder kommune fra 2018. På selve valgdagen 11. september, er det ikke anledning til å avgi stemme i utlandet. Er du i utlandet og ønsker å stemme ved valget, kan du forhåndsstemme.

Befinner du deg i Egypt, har du anledning til å avgi forhåndsstemme på Den norske ambassaden i Kairo eller ved ett av våre to generalkonsulater i henholdsvis Alexandria og Port Said. I tillegg kan du avgi forhåndsstemme hos stemmemottakere særskilt oppnevnt av Valgdirektoratet. Det er også mulig å brevstemme hvis du ikke kan oppsøke en utenriksstasjon eller en særskilt oppnevnt stemmemottaker.

En fullstendig oversikt over hvor og hvordan man kan avgi sin forhåndsstemme i utlandet kan du finne på www.valg.no.

Forhåndsstemmegivning i Egypt kan foregå fra og med søndag 2. juli til og med onsdag 30. august, innen klokken 15.

Vennligst ta kontakt med ambassaden på vår e-post emb.cairo@mfa.no, for å avtale tid med ambassaden for å komme innom for å avlegge stemme.

For å avgi forhåndsstemme ved konsulatene, ta kontakt med våre konsulater for å avtale tid.

For at stemmegivningen skal være tellende i valgoppgjøret, må stemmeseddelen komme frem til riktig kommune i Norge innen tirsdag 12. september kl. 17.00. Stemmemottaker sørger for at din forhåndsstemme blir sendt til riktig kommune i Norge, men du har også selv et ansvar for å avgi din forhåndsstemme i god nok tid til at din forhåndsstemme vil komme frem til riktig kommune innen utløpet av fristen.

Det brukes ikke valgkort ved forhåndsstemmegivning i utlandet. Du må imidlertid ta med gyldig legitimasjon når du skal avlegge forhåndsstemme, eksempelvis bankkort med bilde, førerkort eller pass. Vi understreker at legitimasjonen må inneholde velgerens navn, bilde og fødselsdato.

Hvem har stemmerett ved stortingsvalget?

Stemmerett ved stortingsvalg har norske statsborgere som oppfyller følgende vilkår:

  • vedkommende vil ha fylt 18 år innen utgangen av valgåret,
  • vedkommende har ikke mistet stemmeretten etter Grunnloven § 53 og
  • vedkommende er, eller har noen gang vært, folkeregisterført som bosatt i Norge.

For å utøve stemmeretten må velgeren være innført i manntallet i en kommune på valgdagen.

Dersom du bor i utlandet, men har vært registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge i løpet av de siste 10 årene, blir du automatisk ført inn i manntallet i den kommunen du var registrert som bosatt da du flyttet fra Norge.

Dersom du ikke har vært registrert bosatt i Norge de siste 10 årene, må du søke din siste bostedskommune om å bli innført i manntallet. Du søker ved å skrive under på den omslagskonvolutten som benyttes ved forhåndsstemmegivning utenriks, som du får hos ambassaden nå du skal stemme. Hvis du ønsker å søke i forkant må du selv sende et brev til angjeldende kommune. Søknaden må inneholde en erklæring om at du fortsatt er norsk statsborger. Mer informasjon finnes på www.valg.no.

Er du usikker på om du er registrert i manntallet må du kontakte valgstyret i den kommune du sist var bosatt i.

Hvem har stemmerett ved sametingsvalget?

For å kunne stemme ved sametingsvalget, må du være registrert i Sametingets valgmanntall. Alle som avgir erklæring om at de oppfatter seg selv som same, og som enten

  • har samisk som hjemmespråk, eller
  • har eller har hatt forelder, besteforelder eller oldeforelder med samisk som hjemmespråk, eller
  • er barn av person som står eller har stått i valgmanntallet, kan kreve seg innført i valgmanntallet.

Alle samer fra Norge som er over 18 år eller fyller 18 år i valgåret, har rett til å registrere seg i valgmanntallet. Samer som er statsborgere i andre nordiske land kan registrere seg i valgmanntallet, dersom de den 30. juni i valgåret står innført i folkeregisteret som bosatt i Norge. Innmelding i valgmanntallet kan gjøres på skjema som er tilgjengelig på Sametingets nettsider (www.sametinget.no).

Samer som ikke er fra et nordisk land, kan registrere seg i valgmanntallet dersom de har stått innført i folkeregisteret som bosatt i Norge de tre siste årene før valgdagen.

Hvem har stemmerett ved det ekstraordinære kommunestyrevalget til Færder kommune?

  • Norske statsborgere som har fylt 18 år innen utgangen av 2017 og som er, eller har vært, registrert bosatt i Norge.
  • Statsborgere i andre nordiske land som har fylt 18 år innen utgangen av 2017, og som har vært registrert bosatt i Norge senest 30. juni 2017.
  • Øvrige utenlandske statsborgere som har fylt 18 år innen utgangen av 2017, og som har vært registrert bosatt i Norge sammenhengende de tre siste årene før valgdagen.

For å stemme ved det ekstraordinære kommunestyrevalget til Færder kommune må du være innført i manntallet til Færder kommune på valgdagen.