Nordisk samarbeid

Samarbeidet med de nordiske landene er viktig for norsk verdiskaping og sysselsetting, og for vår økonomiske omstilling og konkurransekraft

I internasjonalt samarbeid er vi hverandres nærmeste venner og partnere. Regionalt samarbeid og samhold styrker vår gjennomslagskraft og evnen til å håndtere vår tids store felles utfordringer.

Danmark (inkl. Grønland og Færøyene) har i 2020 formannskapet i det nordiske regjeringssamarbeidet, Nordisk ministerråd.

Formannskapsprogrammets overskrift er «Felles om fremtidens løsninger”. Med dette vil Danmark, Grønland og Færøyene være med på å realisere Nordisk Ministerråds nye Visjon 2030 om at Norden skal bli verdens mest bæredyktige og integrerte region.

Vi i Norden har som visjon at vi vil bli verdens mest bærekraftige og integrerte region fram mot år 2030.

For å oppnå visjonen vil vi satse spesielt på:

  • Et grønt Norden – Sammen vil vi fremme en grønn omstilling av samfunnene våre og arbeide for karbonnøytralitet og en bærekraftig sirkulær og biobasert økonomi.

  • Et konkurransedyktig Norden – Sammen vil vi fremme grønn vekst i Norden basert på kunnskap, innovasjon, mobilitet og digital integrering.

  • Et sosialt bærekraftig Norden – Sammen vil vi fremme en inkluderende, likestilt og sammenhengende region med felles verdier og styrket kulturutveksling og velferd.

"I Norden har vi gang på gang vist at vi er sterkere sammen."

De nordiske statsministrene

København er en sentral by i det nordiske samarbeidet

Sekretariatene for Nordisk råd og Nordisk ministerråd deler hus i den danske hovedstaden. Mange nordiske møter og andre aktiviteter foregår her. 

Danmark er et foregangsland når det gjelder klima- og miljøvennlige løsninger og bidrar med verdifulle erfaringer inn i det nordiske samarbeidet på dette feltet.