Klima og miljø

Klimaendringer og miljøskader er blant de største og mest dramatiske utfordringene verden står overfor. Mange land opplever allerede konsekvensene av klimaendringene. I Norge merkes effektene spesielt i nærområdene i nord.

Photo: Bjørnulf Remme/Norad

Ekstremvær er vanligere enn før, og havstigning, tørke og flom øker. Luftforurensing alene tar 7 millioner liv hvert år. Klimaendringer og miljøskader fører til ødeleggelse av økosystemene våre, noe som påvirker utvikling, helse og matvareproduksjon. Klimaendringene gjør humanitære katastrofer verre, bidrar til konflikt og gjør områder ubeboelige. Det er avgjørende at alle land bidrar til å forebygge ytterligere klimaødeleggelser. Forebygging sparer liv og verdier, og reduserer behovet for humanitær innsats når ulykken rammer.

Regnskogene er et av verdens største karbonlagre, gir levebrød for millioner av mennesker og er hjemmet til over halvparten av verdens kjente plante- og dyrearter. Norge kanaliserer store bistandsmidler til det internasjonale arbeidet for reduserte utslipp fra avskoging og skogforringelse

Parisavtalen trådte i kraft i november 2016. Dette er den første globale avtalen som pålegger alle land å sette seg mer ambisiøse klimamål og redusere utslipp. Norge var i den første gruppen land til å ratifisere avtalen. Parisavtalen gir grunn til å håpe at verden kan samles i å forhindre farlige klimaendringer.

Norge ønsker i bidra til

 • å redusere utslipp av skadelige klimagasser for å begrense den globale temperaturøkningen til under 2˚C og ha som mål å begrense temperaturøkningen til 1,5˚C
 • å sette utsatte land i stand til å tilpasse seg klimaendringene
 • å forebygge konsekvensene av klima- og naturkatastrofer
 • å hindre avskoging, og gjennom det senke utslipp av skadelige klimagasser
 • å sikre fremtidig økonomisk utvikling og matsikkerhet
Akasietre@2x.png

REDD+

Since 2007, Norway has allocated up to NOK 3 billion a year of its aid budget to REDD+ (Reducing emissions from deforestation and forest degradation in developing countries).

Penger@2x.png

Fossil fuel subsidy reform

Norway is a member of Friends of Fossil Fuel Subsidy Reform. Subsidy reform is important for cleaning up the air and freeing up public funds for development efforts.

Norges innsats

 • støtter opp om Parisavtalen, Bærekraftsmålene og Sendai-rammeverket om forebygging som alle er fremforhandlet av FNs medlemsland
 • skal redusere egne klimagassutslipp med 40 prosent innen 2030
 • gir penger til klimatiltak gjennom gjennom Det grønne klimafondet (GCF), Global Environmental Facility (GEF), Verdensbanken og flere andre multilaterale fond og partnere
 • er pådriver for internasjonalt engasjement for helse og klima
 • fremmer utfasing av subsidier til fossile brensler
 • støtter bærekraftig byutvikling og fornybar energi, som gir bærekraftig sosial utvikling og økonomisk vekst
 • bidrar til bærekraftig forvaltning av marine ressurser 
vindmolle@2x.png

Renewable energy

The energy sector accounts for more than 60 % of greenhouse gas emissions. Access to renewable energy is therefore crucial for sustainable development

skip@2x.png

Research vessel (RV) Dr Fridtjof Nansen

Norwegian researchers on RV Dr Fridtjof Nansen are taking part in the vital work of mapping marine litter on the seabed, particularly plastic litter, which causes serious environmental harm.