Changes in travel advice and border controls due to the corona virus

- Information in Norwegian

- Information in English

Konsulær bistand og tjenester til norske borgere

Kypros har vært delt siden den tyrkiske invasjonen i 1974 med en FN-kontrollert buffersone mellom den gresk-kypriotiske delen og den tyrkisk-kypriotiske delen av øya. På grunn av den faktiske delingen av øya, kan det være vanskelig å gi samme tilbud om konsulær bistand i den tyrkisk-kypriotiske delen som i den gresk-kypriotiske delen. En representant fra generalkonsulatet vil kunne besøke den tyrkisk-kypriotiske delen av øya dersom situasjonen tilsier at det er nødvendig.

Du kan lese om hvem som kan få konsulær bistand og hvilke tjenester norske borgere kan forvente av utenriksrikstjenesten på Regjeringen.no. Her vil du finne informasjon om fri rettshjelp, voldsoffererstatning og bistand i krisesituasjoner, og hva en ambassade kan hjelpe deg med i tilfelle sykdom og ulykker, dødsfall i utlandet, arrestasjoner, tap av pass, nødlidenhetslån, barnebortføring.

Det er en av utenrikstjenestens viktigste oppgaver å hjelpe norske borgere i utlandet som har behov for det.

Her følger et kort sammendrag av hva utenrikstjenesten kan – og hva den ikke kan bistå med.

Hva kan utenriksstasjonene bistå med?

 • utstede nødpass eller annet reisedokument for hjemreise
 • opprette kontakt med familie for å be dem om å bistå deg med penger etc
 • gi råd om overføring av penger fra Norge
 • gi råd og veiledning om legetjenester, sykehus o.l.
 • bistå med å skaffe juridisk bistand
 • i særlige tilfeller, gi nødlidenhetslån for hjemreise
 • bistå pårørende ved dødsfall i utlandet
 • besøke arresterte eller fengslede
 • i særlige tilfeller være tilstede under rettssaker

Hva kan utenriksstasjonene ikke bistå med?

 • innblanding i rettergang
 • betale privat engasjert forsvarer
 • skaffe husvære, arbeid eller arbeidstillatelse
 • betale regninger for hotell, lege, juridisk bistand eller andre utgifter
 • pengeoverføring/utbetaling, herunder sosial stønad
 • oversette attester o.l.
 • assistere i sivile saker
 • overta omsorg for barn
 • følge syke, barn eller andre tilbake til Norge