Praktikantplass ved det norske generalkonsulatet i Shanghai

Kunne du tenke deg et praktikantopphold i en internasjonal storby i Kina? Det norske generalkonsulatet i Shanghai tilbyr 1 praktikantplass for høstsemesteret 2023. Søknadsfrist er 20. mars 2023.

Praktikantordningen

Praktikantordningen er etablert for å spre kunnskap om og interesse for utenrikstjenesten. Oppholdet vil gi innblikk i og erfaring fra det daglige arbeidet ved et generalkonsulat, i et land som er svært viktig for Norge. Shanghai, som finansielt sentrum i Kina og Asia, og med god tilstedeværelse av norske selskaper, byr på en rekke interessante muligheter, både innen økonomi og samfunnsliv, kommunikasjon, media, kultur, omdømmebygging og fremme av norsk næringsliv.

Generalkonsulatet i Shanghai har 15 ansatte som jobber innenfor følgende fagområder: økonomi, handel, forskning og utdanning, kultursamarbeid, kommunikasjon, visum, konsulære saker og administrasjon. Sjømatrådet, Innovasjon Norge og Norwegian Business Association (NBA) er samlokalisert med generalkonsulatet, og til sammen er vi 22 kolleger i Team Norway Shanghai.

Praktikanten får varierte oppgaver og inkluderes i generalkonsulatets daglige gjøremål, blir involvert i vårt prosjekt- og arrangementsarbeid, innhenter og analyserer informasjon, utarbeider rapporter, tilrettelegger for besøk av regjeringsmedlemmer, embetsverk og næringslivsdelegasjoner, deltar på møter og foredrag, jobber med kommunikasjon og sosiale medier. Vi kan love et interessant og variert opphold i en av verdens mest spennende byer, og mange muligheter for å tilegne seg god kunnskap om kinesisk samfunn, økonomi og kultur.

Kvalifikasjoner

Generalkonsulatet ser etter en praktikant som har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, viser initiativ og vilje til engasjement, åpenhet, fleksibilitet, selvstendighet og serviceinnstilling, og har gode formidlingsevner på engelsk og norsk, både skriftlig og muntlig. Det er nødvendig med gode IKT-kunnskaper. Internasjonal erfaring er ønskelig. Praktikanten vil bli involvert i generalkonsulatets kommunikasjonsoppgaver, og søkere som har gode skriveferdigheter og interesse for publisering på web og sosiale medier ønskes. Interesse for og kunnskaper om Kina, kinesisk språk og kinesiske forhold vil bli tillagt vekt.

Følgende vilkår gjelder for praktikantoppholdet

Praktikantoppholdet begynner 14. august 2023 og avsluttes 22. desember 2023.

Praktikantordningen er ulønnet, men generalkonsulatet betaler et stipend som begrenses til NOK 15500 pr. måned. Stipendet kan kombineres med lån fra Lånekassen. Praktikanter dekker selv reise- og boligutgifter, og må selv skaffe bolig i Shanghai.

Søkere må være norske statsborgere og registrert som student ved et godkjent norsk eller utenlandsk lærested i praksisperioden. Søkere som ikke er registrert ved et slikt lærested, men som tar sikte på å ta en mastergrad eller doktorgrad etter praktikantoppholdet, kan også bli vurdert. Søker kan heller ikke ha vært studentpraktikant i utenrikstjenesten tidligere. Praktikanter som tidligere har fått tilbud om praktikantopphold kansellert, eller som har måttet avbryte praktikantoppholdet som følge av covid-19, vil være søknadsberettiget på nytt.

Visum til Kina må være ordnet før tiltredelse. Praktikantene må selv sørge for gyldig visum, men generalkonsulatet kan bistå med informasjon om hvordan dette kan ordnes. Praktikanter må fremvise bekreftelse på medlemskap i folketrygden, eller dokumentasjon på stønad fra Lånekassen.

Generalkonsulatet tar nå imot søknader for høsten 2023. Søknadsfristen er 20. mars 2023. God formidlingsevne er viktig, og vi ber derfor søkere legge ved en kort tekst på maksimum 500 ord der du peker på muligheter for norsk-kinesisk samarbeid fram mot 2030. Søknad vedlagt denne korte teksten, CV, eksamensutskrifter/vitnemål, eventuelle attester og annen relevant informasjon sendes på e-post: shanghai.recruitment@mfa.no og cg.shanghai@mfa.no. Merk søknaden «Praktikantopphold høsten 2023 – fornavn etternavn».

Det understrekes at endring i reiserådet frem mot tiltredelse vil kunne medføre at tilbud om praktikantopphold må kanselleres. Eventuelle påløpte utgifter i forkant av tiltredelse vil ikke bli dekket i en slik situasjon.

Før du søker, ber vi deg lese om studentpraktikantordningen på Utenriksdepartementets nettsider.  

Det bes opplyst om du også søker praktikantplasser ved andre utenriksstasjoner.

Eventuelle spørsmål rettes til shanghai.recruitment@mfa.no og cg.shanghai@mfa.no.