interns photo - Photo:Norwegian Embassy in Beijing
Norwegian Embassy in Beijing

Praktikantplass ved den norske ambassaden i Beijing

Den norske ambassaden i Beijing tilbyr 2-3 praktikantplasser for høstsemesteret 2023. Søknadsfrist er 17. mars 2023.

Praktikantordningen

Praktikantordningen er etablert for å spre kunnskap om og interesse for utenrikstjenesten. Oppholdet vil gi innblikk i og erfaring fra det daglige arbeidet ved en stor utenriksstasjon i et land som er svært viktig for Norge.

Ambassaden i Beijing har 46 ansatte som jobber innenfor følgende fagområder: økonomi, handel, energi, miljø, forskning og utdanning, menneskerettigheter og utvikling, kinesisk innen- og utenrikspolitikk, presse, informasjon, kultursamarbeid, visum, konsulære saker og administrasjon. I tillegg har forsvaret en egen enhet. Innovasjon Norges Kina-kontor er også samlokalisert med ambassaden.

Praktikantene får varierte oppgaver og inkluderes i ambassadens daglige gjøremål. De innhenter informasjon, tilrettelegger for besøk av regjeringsmedlemmer, embetsverk, næringslivsdelegasjoner, tilrettelegger for arrangement, deltar på møter og foredrag, utarbeider rapporter, resepsjonstjenester m.m. Vi kan love et interessant og variert opphold i en av verdens mest spennende byer.

Kvalifikasjoner

Ambassaden ønsker praktikanter som har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, kan arbeide selvstendig og har gode formidlingsevner på engelsk og norsk, både skriftlig og muntlig. Det er nødvendig med gode IKT-kunnskaper. Internasjonal erfaring er ønskelig. På kommunikasjonsområdet ønskes det søkere som har gode skriveferdigheter og interesse for publisering på web og sosiale medier. Interesse for og kunnskaper om Kina, kinesisk språk og kinesiske forhold vil bli tillagt vekt, men det forutsettes ikke at man tidligere har bodd eller studert i Kina.

Følgende vilkår gjelder for praktikantoppholdet

Praktikantoppholdet begynner 21. august 2023 og avsluttes 19. januar 2024.

Praktikantordningen er ulønnet, men ambassaden betaler et stipend som begrenses til NOK 15500 pr. måned. Stipendet kan kombineres med lån fra Lånekassen. Praktikanter dekker selv reise- og boligutgifter, og må selv skaffe bolig i Beijing.

Søkere må være norske statsborgere og registrert som student ved et godkjent norsk eller utenlandsk lærested i praksisperioden. Søkere som ikke er registrert ved et slikt lærested, men som tar sikte på å ta en mastergrad eller doktorgrad etter praktikantoppholdet, kan også bli vurdert. Søker kan heller ikke ha vært studentpraktikant i utenrikstjenesten tidligere. Praktikanter som tidligere har fått tilbud om praktikantopphold kansellert, eller som har måttet avbryte praktikantoppholdet som følge av covid-19, vil være søknadsberettiget på nytt.

Visum til Kina må være ordnet før tiltredelse. Praktikantene må selv sørge for gyldig visum, men ambassaden kan bistå med informasjon om hvordan dette kan ordnes. Praktikanter må fremvise bekreftelse på medlemskap i folketrygden, eller dokumentasjon på stønad fra Lånekassen.

Ambassaden tar nå imot søknader for høsten 2023. Søknadsfristen er 17. mars 2023. God formidlingsevne er viktig, og vi ber derfor søkere legge ved en kort tekst på maksimum 500 ord der du peker på muligheter for norsk-kinesisk samarbeid fram mot 2030. Søknad vedlagt denne korte teksten, CV, eksamensutskrifter/vitnemål, eventuelle attester og annen relevant informasjon sendes ambassaden på e-post:  F-Vacant-Position-Beijing@mfa.no Merk søknaden «Praktikantopphold høsten 2023 – fornavn etternavn».

Det understrekes at endring i reiserådet frem mot tiltredelse vil kunne medføre at tilbud om praktikantopphold må kanselleres. Eventuelle påløpte utgifter i forkant av tiltredelse vil ikke bli dekket i en slik situasjon.

Før du søker, ber vi deg lese om studentpraktikantordningen på Utenriksdepartementets nettsider.  

Det bes opplyst om du også søker praktikantplasser ved andre utenriksstasjoner.

Eventuelle spørsmål rettes til emb.beijing@mfa.no