Interns photo

Praktikantplass ved den norske ambassaden i Beijing

Den norske ambassaden i Beijing tilbyr 2-3 praktikantplasser for vårsemesteret 2024. Søknadsfrist er 24. oktober 2023.

Praktikantordningen 

Praktikantordningen er etablert for å spre kunnskap om og interesse for utenrikstjenesten. Oppholdet vil gi innblikk i og erfaring fra det daglige arbeidet ved en stor utenriksstasjon i et land som er svært viktig for Norge. 

Ambassaden i Beijing har i underkant av 50 ansatte som jobber innenfor følgende fagområder: økonomi, handel, energi, miljø, forskning og utdanning, menneskerettigheter og utvikling, kinesisk innen- og utenrikspolitikk, presse, informasjon, kultursamarbeid, visum, konsulære saker og administrasjon. I tillegg har forsvaret en egen enhet. Innovasjon Norges Kina-kontor er også samlokalisert med ambassaden. 

Praktikantene får varierte oppgaver og inkluderes i ambassadens daglige gjøremål. De innhenter informasjon, tilrettelegger for besøk av regjeringsmedlemmer, embetsverk, næringslivsdelegasjoner, tilrettelegger for arrangement, deltar på møter og foredrag, utarbeider rapporter, resepsjonstjenester m.m. Vi kan love et interessant og variert opphold i en av verdens mest spennende byer. 

Kvalifikasjoner 

Ambassaden ønsker praktikanter som har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, kan arbeide selvstendig og har gode formidlingsevner på engelsk og norsk, både skriftlig og muntlig. Det er nødvendig med gode IKT-kunnskaper. Internasjonal erfaring er ønskelig. På kommunikasjonsområdet ønskes det søkere som har gode skriveferdigheter og interesse for publisering på web og sosiale medier. Interesse for og kunnskaper om Kina, kinesisk språk og kinesiske forhold vil bli tillagt vekt, men det forutsettes ikke at man tidligere har bodd eller studert i Kina. 

Følgende vilkår gjelder for praktikantoppholdet 

Praktikantoppholdet begynner 22. januar 2024 og avsluttes 30. juni 2024.  

Praktikantordningen er ulønnet, men ambassaden betaler et stipend som begrenses til NOK 17500 pr. måned. Stipendet kan kombineres med lån fra Lånekassen. Praktikanter dekker selv reise- og boligutgifter, og må selv skaffe bolig i Beijing. 

Søkere må være norske statsborgere og registrert som student ved et godkjent norsk eller utenlandsk lærested i praksisperioden. Søkere som ikke er registrert ved et slikt lærested, men som tar sikte på å ta en mastergrad eller doktorgrad etter praktikantoppholdet, kan også bli vurdert. Søker kan heller ikke ha vært studentpraktikant i utenrikstjenesten tidligere.  

Visum til Kina må være ordnet før tiltredelse. Praktikantene må selv sørge for gyldig visum, men ambassaden kan bistå med informasjon om hvordan dette kan ordnes. Praktikanter må fremvise bekreftelse på medlemskap i folketrygden, eller dokumentasjon på stønad fra Lånekassen. 

Det understrekes at endring i reiserådet frem mot tiltredelse vil kunne medføre at tilbud om praktikantopphold må kanselleres. Eventuelle påløpte utgifter i forkant av tiltredelse vil ikke bli dekket i en slik situasjon.  

Søknaden 

God formidlingsevne er viktig, og vi ber derfor søkere legge ved en kort tekst på maksimum 500 ord der du peker på muligheter for norsk-kinesisk samarbeid fram mot 2030.  

Tekst, søknad, CV, eksamensutskrifter/vitnemål, eventuelle attester og annen relevant informasjon sendes ambassaden på e-post:  F-Vacant-Position-Beijing@mfa.no innen 24. oktober 2023. Merk søknaden «Praktikantopphold våren 2024 – fornavn etternavn». 

Før du søker, ber vi deg lese om studentpraktikantordningen på Utenriksdepartementets nettsider.   

Det bes opplyst om du også søker praktikantplasser ved andre utenriksstasjoner. 

Eventuelle spørsmål rettes til emb.beijing@mfa.no