praktikanter

Praktikant høst 2019

Den norske ambassaden i Ottawa tilbyr praktikantopphold for én student høsten 2019 med varighet f.o.m. 1. august t.o.m. 31. januar. Søknadsfristen er onsdag 6. mars 2019.

Har du lyst til å oppleve norsk utenrikstjeneste fra innsiden av et land som deler mye med Norge? Canada er en viktig bilateral partner for Norge og vi har et tett samarbeid innen bl.a. sikkerhetspolitikk, energi og nordområdene. Geografisk, ressursmessig og samfunnsmessig står vi overfor mange av de samme mulighetene og utfordringene. Samtidig er Canada som G7-land og nærmeste nabo til USA en unik lyttepost for å følge dagsaktuelle internasjonale spørsmål. Det er mange grunner til at nettopp Canada er et spennende land å være praktikant i.


Arbeidsoppgaver                                                                                                                                      
Ambassaden har ti ansatte, hvorav tre er utsendt fra Utenriksdepartementet. Praktikantordningen er etablert for å spre kunnskap om og interesse for utenrikstjenesten, og oppholdet vil gi innblikk i det daglige arbeidet ved en norsk utenriksstasjon. Siden ambassaden er relativt liten, vil praktikanten inkluderes i en rekke ulike aktiviteter. Som praktikant vil du blant annet jobbe med ambassadens utadrettede kommunikasjon, delta på møter og foredrag, utarbeide rapporter til norske myndigheter, bidra til å planlegge og tilrettelegge for arrangementer, samt bistå med administrative oppgaver.

Kvalifikasjoner
Ambassaden ønsker praktikanter med svært god formidlingsevne på norsk og engelsk. Franskkunnskaper er ikke et krav, men vil telle positivt. Det er en forutsetning at praktikanten er norsk statsborger og medlem i folketrygden, samt at vedkommende ikke har vært praktikant ved en norsk utenriksstasjon tidligere. Det kreves videre at søkeren er student ved et godkjent norsk eller utenlandsk lærested i løpet av praksisperioden. En kandidat som har fullført et studieløp, kan også bli vurdert dersom vedkommende har til hensikt å videreføre studiet med sikte på en mastergrad eller doktorgrad, eventuelt en ny mastergrad etter praktikantoppholdet. Se for øvrig UDs retningslinjer for studentpraktikantordningen som finnes her:

https://www.regjeringen.no/no/dep/ud/dep/studentpraktikantordningen/id485910/

 

Følgende vilkår gjelder for praktikantoppholdet:

  • Praktikantoppholdet har en varighet på seks måneder. Vårsemesteret løper fra 1. februar til 31. juli og høstsemesteret løper fra 1. august til 31. januar.
  • Praktikanten er selv ansvarlig for alle utgifter forbundet med oppholdet, samt reise til og fra Ottawa. Praktikanter som ikke mottar støtte fra Statens Lånekasse, vil motta et månedlig stipend på NOK 9200 per dags dato som et bidrag til bo- og levekostnader.
  • Praktikanten vil få tilbud om å leie rom i et bofellesskap med de danske praktikantene. Månedsleien er per dags dato 620 kanadiske dollar inkludert fellesutgifter. Praktikanten har selv ansvaret for å undersøke muligheten for støtte fra Statens Lånekasse, og må i god tid i forkant av oppholdet søke NAV Utland (Folketrygden) om rett til utvidet stønad til helsetjenester. Tegning av eventuelle supplerende private forsikringer (f.eks. reiseforsikring) gjøres av praktikanten selv. Praktikanten må òg selv søke om visum, inkludert politiattest(er), til Canada før avreise. I tillegg må praktikanten belage seg på å reise til Stockholm for biometrisk registrering av fingeravtrykk før innreise til Canada. Det anbefales å beregne god tid til disse forberedelsene idet kanadiske myndigheters saksbehandlingstid er satt til åtte uker fra mottak av alle søknadspapirer. Ambassaden vil bistå med informasjon om prosessen på alle ovennevnte punkter.
  • Ved ankomst må praktikanten undertegne en avtale om praksisopphold som inneholder en taushetserklæring.

Søknad på norsk, CV og karakterutskrift fra høyere utdanning sendes til ambassaden via e-post: emb.ottawa@mfa.no. Merk søknaden «Praktikant Ottawa høsten 2019 – Navn». Vi ber om at søknad sammen med vedlegg sendes som en samlet pdf med minst mulig filstørrelse. Ambassaden ønsker ikke kopier av referanser, attester o.l. vedlagt søknaden. Aktuelle kandidater vil bli kontaktet for en skriftlig test og Skype-intervju. Ambassaden tar sikte på å sluttføre prosessen i slutten av mars 2019.

Spørsmål om praktikantordningen kan rettes til ministerråd Else Kveinen på e-post: Else.Kveinen@mfa.no, telefon: +1 613 238 6571, eller nåværende praktikant Einar Michel på e-post: Einar.Michel@mfa.no.