Praktikantplass ved ambassaden i Ottawa

IMG_3683.JPG
17-mai feiring i Ottawa

Den norske ambassaden i Ottawa tilbyr praktikantopphold for én student høsten 2017 med varighet f.o.m. 1. august 2017 t.o.m. -31 januar 2018. Søknadsfristen er 31. mars 2017.

Ambassaden i Ottawa har elleve ansatte, hvorav åtte har fast arbeidssted på ambassaden. Tre av disse er utsendte fra Utenriksdepartementet. Canada er en viktig bilateral partner for Norge og vi har mange felles interesser og utfordringer. Nordområdene, sikkerhetspolitikk, energi og klima er noen stikkord. Det legges vekt på å inkludere praktikanten i ulike typer aktiviteter og prosjekter for å gi god innsikt i utenrikstjenestens virke og funksjon. Praktikanten vil bl.a.:

• Forberede og gjennomføre prosjekter/arrangementer innen kulturfremme, offentlig diplomati og næringsfremme, samt bistå med forberedelser og gjennomføring av besøk til og fra Canada.

• Delta på møter om politikk, kultur og næringsliv.

• Foreta informasjonsinnhenting og utarbeide rapporter på ulike samfunnsområder.

• Produsere og publisere artikler til hjemmesidene og nyhetsbrev og delta i utviklingen av ambassadens kommunikasjonsarbeid på sosiale medier.

 

Søkere må ha gode formidlingsevner på norsk og engelsk. Franskkunnskaper er intet krav, men vil telle positivt. Det er en forutsetning at praktikanten er norsk statsborger og medlem i folketrygden, samt at vedkommende ikke har vært praktikant ved en norsk utenriksstasjon før. Det kreves videre at søkeren er student ved et godkjent norsk eller utenlandsk lærested i løpet av praksisperioden. En kandidat som har fullført et studieløp kan bli vurdert dersom vedkommende har til hensikt å videreføre studiet med sikte på en mastergrad eller doktorgrad, eventuelt en ny mastergrad etter praktikantoppholdet. Se for øvrig UDs retningslinjer for studentpraktikantordningen som finnes her:

http://www.regjeringen.no/nb/dep/ud/dep/studentpraktikantordningen.html?id=485910

 

Praktikanten har selv ansvaret for å undersøke muligheten for støtte fra Statens Lånekasse, og må i god tid i forkant av oppholdet søke NAV Utland (Folketrygden) om rett til utvidet stønad til helsetjenester. Tegning av eventuelle supplerende private forsikringer (f.eks. reiseforsikring) avgjøres av praktikanten. Praktikanten må selv søke om visum, inkludert politiattest, til Canada før avreise. Det anbefales å beregne god tid til disse forberedelsene idet kanadiske myndigheters saksbehandlingstid stipuleres til åtte uker fra mottak av alle søknadspapirer. Ambassaden vil bistå med informasjon om fremgangsprosessen. Ved ankomst må praktikanten undertegne en avtale om praksisopphold som inneholder en taushetserklæring.

 

Praktikanten er selv ansvarlig for alle utgifter forbundet med oppholdet, samt reise til og fra Ottawa. Praktikanter som ikke mottar støtte fra Statens Lånekasse, vil motta et stipend tilsvarende om lag NOK 9200 månedlig som et bidrag til bo- og levekostnader. Praktikanten får tilbud om å leie et rom i en leilighet sammen med to andre praktikanter som disponeres av Danmarks ambassade i Ottawa. Leien er ca. 530 kanadiske dollar i måneden per februar 2017.

 

Søknad på norsk, CV og karakterutskrift fra høyere utdanning sendes til ambassaden via e-post: emb.ottawa@mfa.no. Merk søknaden «Praktikant Ottawa høsten 2017 – Navn». Vi ber om at søknad sammen med vedlegg sendes som en samlet pdf med minst mulig filstørrelse. Ambassaden ønsker ikke kopier av referanser, attester o.l. vedlagt søknaden. Aktuelle kandidater vil bli kontaktet for en skriftlig test og telefonintervju. Ambassaden tar sikte på å sluttføre prosessen innen starten av mai 2017.


Spørsmål om praktikantordningen kan rettes til ministerråd Else Kveinen på e-post: Else.Kveinen@mfa.no eller telefon: +1 613 238 6571.