Praktikantplass ved ambassaden i Dhaka sommer og høst 2022

Ambassaden i Dhaka tilbyr praktikantplass for en norsk universitets- eller høyskolestudent. Vår nåværende praktikant fratrer i juli, og vi tar nå imot søknader for sommer/høst 2022.

Søknadsfrist: 19.03.2022
Ønsket oppstart: 03.07.2022

Ambassaden i Dhaka fremmer norske politiske og økonomiske interesser i Bangladesh gjennom rapportering, forvaltning av utviklingsprosjekter samt bistand til norske borgere og norske selskaper. 2022 markerer 50-årsjubileet for diplomatiske forbindelser mellom Norge og Bangladesh.

Praktikantordningen er etablert for å spre kunnskap om- og interesse for arbeidet ved en utenriksstasjon. Som praktikant må du være forberedt på varierte arbeidsoppgaver av både praktisk og teoretisk art, og det er derfor en fordel med en fleksibilitet hva gjelder tilnærming til arbeidet. Du vil delta i ambassadens daglige virke under veiledning av ambassadens faste personale og utføre løpende og varierte arbeidsoppgaver. Dette kan innebære alt fra manuelle og fysiske kontoroppgaver, til å delta i strategisk planarbeid og politisk og økonomisk rapportering.

Dhaka er en stor og myldrende hovedstad i et tettbefolket og fascinerende utviklingsland, med et varmt og fuktig klima og mange utfordringer. En viss robusthet kan derfor komme godt med. Det er imidlertid gode muligheter for å trives med rett innstilling og god fleksibilitet. Vår nåværende praktikant forteller at Dhaka oppleves som en sikker og trivelig by, med en kultur veldig ulik den vi er vant med i Norge. Ambassaden har gode og moderne lokaler. Vi er samlokalisert med den svenske og den danske ambassaden, noe som medfører nært samarbeid og godt samhold. Ambassaden i Dhaka har tre utsendte medarbeidere og et titalls lokalt ansatte.

Følgende vilkår gjelder for praktikantoppholdet:

 • Søkeren må være norsk statsborger og medlem av norsk folketrygd.
 • Det er ønskelig med søkere med fullført bachelorgrad. Søkeren må være student tilknyttet et godkjent lærested i Norge eller i utlandet godkjent av Lånekassen. Studenter som har fullført bachelorgrad og som for tiden ikke er registrert på et studieprogram kan likevel bli vurdert dersom de har til hensikt å fortsette studiene med en mastergrad etter et eventuelt praktikantopphold. Det legges ingen spesifikke føringer eller restriksjoner på type studieretning, og vil gjøres individuelle helhetsvurderinger.
 • Praktikantordningen er ulønnet, men det tilstås et stipend på NOK 12.750,- pr. måned – til delvis dekning av bo- og levekostnader. Praktikanten er selv ansvarlig for alle utgifter forbundet med reise til og fra Dhaka, og boutgifter i forbindelse med oppholdet. Stipendet kan kombineres med lån fra Lånekassen.
 • Visum behøves. Søknad om visum må foreligge i god tid før tiltredelse.
 • Søkeren kan ikke ha vært studentpraktikant i utenrikstjenesten tidligere. Praktikanter som tidligere har fått tilbud om praktikantopphold kansellert, eller som har måttet avbryte praktikantoppholdet som følge av covid-19, vil være søknadsberettiget på nytt. Søkere bør fortrinnsvis være fullvaksinert mot Covid-19.
 • Ønsket varighet på oppholdet er 3. juli - 15. desember 2022.

Slik søker du: 

 • Før du søker, ber vi deg lese omstudentpraktikantordningen på Utenriksdepartementets nettsider.
 • Søknad, CV, eksamensutskrift/vitnemål samt eventuelle anbefalingsbrev og annen relevant informasjon legges samlet i én PDF-fil.
 • PDF sendes til emb.dhaka@mfa.no med emne «Praktikant høsten 2022 [ditt fulle navn]»
 • Spørsmål om praktikantoppholdet kan rettes til samme adresse.
 • Det bes opplyst om du også søker praktikantplass ved andre utenriksstasjoner.

I vurderingen av søkerne legger vi vekt på faglig relevant bakgrunn, selvstendighet, gode samarbeidsevner, samt god muntlig og skriftlig formidlingsevne på norsk og engelsk. Aktuelle søkere vil bli innkalt til digitalt intervju og skriftlig prøve.

Det gjøres oppmerksom på at utviklingen under den pågående pandemien, herunder smitteutvikling og reiserestriksjoner, kan medføre at ambassaden blir nødt til å forskyve tiltredelsestidspunkt eller avlyse oppholdet. Eventuelt påløpte utgifter i forkant av tiltredelse vil ikke bli dekket i slike situasjoner.