Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

9. september 2019 er det kommunestyre- og fylkestingsvalg i Norge. Velgere som bor eller oppholder seg i utlandet kan forhåndsstemme hos utenriksstasjoner eller særskilt oppnevnte stemmemottakere.

På valgdagen 9. september er det ikke anledning til å avgi stemme i utlandet. Er du i utlandet på valgdagen og ønsker å stemme ved valget, må du forhåndsstemme.

Du kan forhåndsstemme i Norge og på de fleste norske utenriksstasjoner – det vil si ambassader, generalkonsulater og konsulater.

I tillegg kan du forhåndsstemme i utlandet hos stemmemottakere særskilt oppnevnt av Valgdirektoratet. Det er også mulig å brevstemme hvis du oppholder deg i utlandet og ikke kan oppsøke en utenriksstasjon eller en særskilt oppnevnt stemmemottaker.

En fullstendig oversikt over hvor og hvordan man kan forhåndsstemme i utlandet kan du finne på https://valg.no/kommunestyre--og-fylkestingsvalget-20192/forhandsstemme/forhandsstemme-fra-utlandet/.

Forhåndsstemmegivningen i utlandet til kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 foregår fra og med mandag 1. juli til og med fredag 30. august.

For at stemmegivningen skal være tellende i valgoppgjøret, må din forhåndsstemme komme frem til riktig kommune i Norge innen tirsdag 10. september kl. 17.00.

Stemmemottaker sørger for at stemmegivningen blir sendt til riktig kommune i Norge, men du har også selv et ansvar for å avgi din forhåndsstemme i god nok tid til at stemmegivningen kommer frem til riktig kommune innen fristen.

Det brukes ikke valgkort ved forhåndsstemmegivning i utlandet, men du må ta med legitimasjon når du skal forhåndsstemme.

Velgere som er folkeregistrert i en kommune eller et fylke som er berørt av kommune- og regionreformene, skal velge representanter til kommunestyret og fylkestinget i de nye kommunene og fylkene. Valget skal gjennomføres som om grenseendringene allerede er gjennomført. Dette gjelder alle kommuner og fylkeskommuner som er omfattet av sammenslåinger, grensejusteringer og delinger som trer i kraft 1. januar 2020.

Du kan finne mer informasjon om kommune- og regionreformene på regjeringens nettsider: https://www.regjeringen.no/no/tema/kommuner-og-regioner/id921

Hvem har stemmerett ved kommunestyre- og fylkestingsvalget?

  • Norske statsborgere som har fylt 18 år innen utgangen av 2019, og som er, eller har noen gang vært, folkeregisterført som bosatt i Norge.
  • Statsborger i et annet nordisk land (det vil si Danmark, Island, Finland eller Sverige), som har fylt 18 år innen utgangen av 2019, og er blitt folkeregisterført som bosatt i Norge senest 30. juni 2019.
  • Personer som ikke er norske statsborgere, men som har fylt 18 år innen utgangen av 2019 og som har stått innført i folkeregisteret som bosatt i Norge de tre siste årene før valgdagen.

For å utøve stemmeretten må velgeren være innført i manntallet i en kommune på valgdagen.

For å stemme ved den norske ambassaden i Dhaka:

Ta på forhånd kontakt med ambassaden på e-post emb.dhaka@mfa.no for å avtale tidspunkt. Dersom du møter ved ambassaden uten avtale, kan vi ikke garantere at vi kan ta imot din stemme den dagen.

For at stemmen skal nå din kommune innen fristen 10. september kl. 17:00, ber vi om at du forhåndsstemmer så raskt som mulig etter 1. juli og helst innen torsdag 22. august. Seneste mulighet for å avgi din forhåndsstemme vil være torsdag 29. august, som følge av ambassadens åpningstider.

Merk: Ambassaden er åpen søndag-torsdag, 08:30-16:00. Lokale helligdager kan påvirke åpningstidene.

Husk å ta med gyldig legitimasjon når du skal forhåndsstemme.