Joan Vidal - Foto:Joan Vidal
Joan Vidal

Holberg Prize and Nils Klim Prize

Environmental Justice Scholar Joan Martinez-Alier Named 2023 Holberg Prize Laureate

Environmental Justice Scholar Joan Martinez-Alier Named 2023 Holberg Prize Laureate

(BERGEN, Norway) – Today, the Holberg Prize—one of the largest international prizes awarded annually to an outstanding researcher in the humanities, social sciences, law or theology—named Catalan scholar Joan Martinez-Alier as its 2023 Laureate.

Joan Martinez-Alier is Professor Emeritus at the Institute of Environmental Science and Technology, at the Universitat Autònoma de Barcelona. He will receive the award of NOK 6,000,000 (approx. EUR 550,000) during an 8 June ceremony at the University of Bergen, Norway.

Martinez-Alier receives the Prize for his ground-breaking research in ecological economics, political ecology and environmental justice. He is known for criticizing established economic theory and traditional approaches to economic growth. Martinez-Alier is also a major figure and leading public intellectual in the burgeoning movement for ’degrowth’.

Degrowth emphasizes the need to reduce global consumption and production and advocates the replacement of GDP as the indicator of prosperity with measurements of social and environmental well-being. This is seen as necessary to achieve a socially just and ecologically sustainable society.

“My research objective is to show that economic growth and changes in the flows of energy and materials in the economy, and the growing number of environmental injustices are two sides of the same coin,” says the Laureate. “My main purpose is to make visible the many environmental conflicts around the world.”

Martinez-Alier is the co-director of the Atlas of Environmental Justice, which to date has documented about 4,000 social conflicts caused by environmental degradation or by unequal distribution of environmental resources. The Atlas aims to make environmental conflicts visible, point to government repression against environmentalists, and facilitate research on the ‘corporate social irresponsibility’ of transnational corporations.

Two of Martinez-Alier’s most influential books are Ecological Economics: Energy, Environment and Society (with Klaus Schlüpmann, 1987) and The Environmentalism of the Poor: A Study of Ecological Conflicts and Valuation (2002). Ecological Economics traces the history of ecological critiques of economics from the 1860s to the 1940s. It articulated a different tradition of economic thought and was a major contribution to the development of political ecology. In 2023, Martinez-Alier will publish Land, Water, Air and Freedom: The Making of World Movements for Environmental Justice.

“Martinez-Alier has the unusual distinction of both anticipating and actively engaging with the interrelated planetary challenges of poverty, climate change, and food security”, says Holberg Committee Chair Heike Krieger. “His innovative theories and mentorship continue to build the capacity of new scholars and policy makers to address these intersecting crises of global economic life.”

The Nils Klim Prize Awarded to Danish Literary Researcher

The recipient of the 2023 Nils Klim Prize was also announced today. This prize is worth NOK 500 000 (approx. EUR 46.000) and is awarded annually to a young scholar who has excelled in one of the research areas covered by the Holberg Prize. The recipient must be from, or working in, a Nordic country and under the age of 35. The two prizes will be conferred during the same ceremony at the University of Bergen on 8 June.

This year’s Nils Klim Prize is awarded to Simona Zetterberg-Nielsen, for her research into the history of the Danish novel, its narrative structure and its fictionality, as well as how literature relates to the world of individual and social experiences. Zetterberg-Nielsen is Associate Professor of Scandinavian Studies at Aarhus University in Denmark. She is also a member of the Danish Young Academy.

“The two most important findings in my research are that the categories of fact and fiction, as we understand them today, only came into being around the 18th century, and as a related discovery, that the novel is the first genre of fiction to emerge,” says Zetterberg-Nielsen.

“My research uncovers the historical development of our ability to invent and especially how that developed into the novel genre in Denmark, written in the service of both entertainment and enlightenment,” she explains.

The Laureate believes the Nils Klim Prize is a particularly important award, as few research prizes are given in the humanities, social sciences, law and theology.
“Zetterberg-Nielsen points to how fictionality is not limited to literary discourse”, says the Nils Klim Committee Chair, Professor Ástráður Eysteinsson, “for it plays a vital role in everyday conversation – and she is now turning her attention to the ways in which it pertains to science.”

“The broad relevance of her impressive scholarship is highlighted by one of the key predicaments of our times,“ he continues, ”namely the unreliability of mankind’s ever-broadening technical modes of communication.”

About the Holberg Prize
Established by the Norwegian Parliament in 2003, the Holberg Prize is one of the largest annual international research prizes awarded for outstanding contributions to research in the humanities, social science, law or theology. The Prize is funded by the Norwegian Government through a direct allocation from the Ministry of Education and Research to the University of Bergen. Previous Laureates include Julia Kristeva, Jürgen Habermas, Manuel Castells, Onora O’Neill, Cass Sunstein and Paul GIlroy. To learn more about the Holberg Prize, visit: https://holbergprize.org/en. For press photos, biography, Committee citation, expert contact information, and more, see: http://holbergprize.org/en/press-room.

Simona Zetterberg

Får Holbergprisen for forskning på miljøkonflikter

(Bergen, 14. mars 2023) Det ble i dag kunngjort at Holbergprisen 2023 tildeles den katalanske forskeren Joan Martinez-Alier for hans forskning innen økonomi, politisk økologi og miljørelatert urettferdighet.

Prisvinneren er professor emeritus ved Institute of Environmental Science and Technology, Universitat Autònoma de Barcelona.

Holbergprisen er en internasjonal forskningspris verdt 6 millioner norske kroner, som dekker fagfeltene humaniora, samfunnsvitenskap, jus og teologi. Prisen er opprettet av Stortinget og feirer 20-årsjubileum i 2023. Holbergprisen tildeles en forsker som har preget internasjonal forskning innen prisens fagområder på en avgjørende måte. Martinez-Alier vil motta prisen under en seremoni i Universitetsaulaen i Bergen den 8. juni.

Menneskesentrert økonomi
Martinez-Alier er kjent for å kritisere rådende økonomisk teori og den dominerende forståelsen av økonomisk vekst. Han har en fremstående posisjon både som fagperson og offentlig intellektuell innen den stadig voksende bevegelsen for agroøkologi og «nedvekst». Nedvekst innebærer en reduksjon av globalt forbruk og produksjon, hvor sosial og miljømessig velferd erstatter BNP som et mål på velstand.

«I min forskning vil jeg vise hvordan økonomisk vekst, endring i strømmen av energi og materialer i økonomien og økende miljørelatert urettferdighet er ulike sider av samme sak,» sier prisvinneren. «Mitt hovedanliggende er å synliggjøre de mange miljøkonfliktene i verden.»

Kartlegger konflikter
Martinez-Alier har blant annet vært sentral i å utvikle «The Environmental Justice Atlas», som dokumenterer kamper for miljø og rettferdighet på verdensbasis.

«Vi er snart oppe i 4000 unike oppføringer av miljøkonflikter verden over», sier han.

Flere konflikter fra Norge er med på listen, for eksempel de som dreier seg om vindkraftanlegget på Fosen, utbyggingen av Alta-vassdraget og klimasøksmålet for å forhindre oljeboring i Arktis.

«Martinez-Alier utmerker seg ved sin særegne evne til både å forutse og kontinuerlig engasjere seg i de sammenfiltrede, globale utfordringene som fattigdom, klimaendringer og matsikkerhet utgjør. Han er utvilsomt en høyst verdig mottager av Holbergprisen», sier lederen av Holbergkomitéen, Heike Krieger.

Nils Klim-prisen til forsker på romanens historie
Den danske forskeren Simona Zetterberg-Nielsen vil motta årets Nils Klim-pris. Prisen er verdt 500.000 norske kroner og tildeles hvert år en yngre forsker som har utmerket seg innen Holbergprisens fagområder. Prisvinneren må være fra eller i et nordisk land og under 35 år.

Zetterberg-Nielsen er lektor i nordisk språk og litteratur ved Aarhus Universitet, og hun er blant annet medlem av Det Unge Akademi under Det Danske Videnskabernes Selskab. Hun mottar prisen for sin forskning på romanens historie, narratologi, og fiksjonalitet, det vil si hvordan litteraturen relaterer seg til levd virkelighet og til individuelle og sosiale erfaringer.

«De viktigste funnene i min forskning er at kategoriene fakta og fiksjon, slik vi forstår dem i dag, ble til rundt 1700-tallet, og at romanen i den sammenheng var den første fiksjonssjangeren som oppstod», sier hun.

«Min forskning viser utviklingen av vår evne til å kommunisere om det oppfunne og spesielt hvordan dette i Danmark ble til en romansjanger som tjente både som underholdning og opplysning.»

Zetterberg-Nielsen mener at Nils Klim-prisen er særlig viktig fordi det er få priser for forskning innen humaniora, samfunnsvitenskap, jus og teologi.

«Zetterberg-Nielsen påpeker hvordan fiksjonalitet også spiller en viktig rolle i hverdagskommunikasjon», sier Nils Klim-komitéens leder Ástráður Eysteinsson.

«Hennes imponerende vitenskapelige arbeid belyser dessuten en av vår tids sentrale utfordringer», fortsetter han, «nemlig hvordan menneskehetens tekniske kommunikasjonsmåter bare vokser i omfang og uberegnelighet.»

Pressebilder, biografier om prisvinnerne, fagkomitéenes uttalelser og fakta om prisene legges ut på holbergprisen.no/presserom