Ambassadeskilt Berlin - Foto:Ambassaden i Berlin
Ambassaden i Berlin

Praktikanter til ambassaden i Berlin

Er du student, snakker tysk og har lyst på et spennende semester i Europas mest dynamiske by? Da kan et praktikantopphold på Norges ambassade i Berlin være midt i blinken for deg. Søknadsfrist for praktikantplass høstsemesteret 2023 er 1. mars.

Praktikantordningen er etablert for å spre kunnskap om og interesse for arbeidet i utenrikstjenesten. Praktikantene vil delta i ambassadens daglige virke.

Det vil bli tatt opp tre praktikanter til høstsemesteret i perioden august-desember. Praktikantene vil delta i det løpende arbeidet innen varierte fagområder, men de tre praktikantplassene har primær faglig forankring innen hhv. 1) økonomi/næringsfremme/energi, 2) kultur/kommunikasjon og 3) politikk.  Vi ber deg presisere i søknaden hvilket fagfelt som har høyest prioritet.

I tillegg vil alle praktikantene inngå i en pool der oppgavene omfatter besvarelse av løpende henvendelser til ambassaden, omvisninger på ambassadekomplekset, informasjonsinnhenting/analyse samt praktisk gjennomføring av arrangementer og besøk.

Vi ser etter kandidater som har en særlig interesse for Tyskland og de tysk-norske forbindelsene. Relevant teoretisk og praktisk bakgrunn vil bli vektlagt. Gode tyskkunnskaper er en forutsetning. Erfaring med kommunikasjonsarbeid vil vurderes positivt.

Formelle krav for å kunne vurderes som praktikant:

 • Norsk statsborgerskap
 • Registrert som student ved et godkjent lærested
 • Kandidaten må ha påbegynt et studium. I de tilfeller der søker har fullført bachelorgrad og for tiden ikke deltar i et studieprogram, kan han/hun likevel bli vurdert hvis han/hun har til hensikt å videreføre studiet med sikte på en mastergrad etter praktikantoppholdet
 • Ikke tidligere vært studentpraktikant
 • Medlem av folketrygden

Praktisk

 • Oppholdet varer i ca. 5 - 6 måneder og starter etter nærmere avtale i januar (vårsemesteret) eller august (høstsemesteret).
 • Praktikanter vil motta et månedlig stipend på NOK 13.000,-.
 • Sykeforsikring: Det er en forutsetning at medlemskap i folketrygden kan dokumenteres.
 • Ansvarsforsikring: Ambassaden anbefaler på det sterkeste at den enkelte praktikant tegner en privat ansvarsforsikring som gjelder for opphold i Tyskland.
 • Oppholdstillatelse er ikke nødvendig, men praktikanter må registrere seg ved lokalt «Bürgeramt» etter ankomst.
 • Praktikantoppholdet kan kvalifisere for stipend gjennom Erasmus+. For mer informasjon, kontakt internasjonal koordinator på din hjemmeinstitusjon og se informasjon på https://www.utdanningiverden.no/studieprogram/erasmus

Dersom det skulle komme endringer i reiseråd eller andre pandemirelaterte begrensinger fra norske eller tyske myndigheter kan praktikantoppholdet bortfalle på kort varsel. Eventuelle påløpte utgifter forut for praktikantoppholdet vil i tilfelle ikke blir refundert eller erstattet.

Søknad

Søknad, CV og karakterutskrifter sender du elektronisk til ambassaden i Berlin: emb.berlin@mfa.no. For praktiske spørsmål om praktikantordningen ved ambassaden i Berlin kan du ta kontakt på telefon (+49) 30 5050 58600 eller direkte med administrativ ambassaderåd Tor Jakob Tveit på telefon +47 239 58660, mobil +49 173 6263450.

Søknadsfrist for praktikantplass i høstemesteret 2023 er onsdag 1. mars.

Bosted

Praktikantene er selv ansvarlige for å finne et sted å bo. Det er en del nettsteder og miljøer, for eksempel universiteter/studentorganosasjoner, annonse-/immobilieportaler, nordmenn i Berlin, SoMe-grupper, som kan være relevante å se nærmere på når man søker et sted å bo i Berlin.


Den norske ambassaden i Berlin

 

Ambassaden ivaretar norske interesser overfor Tyskland. Til grunn for dette arbeidet ligger blant annet prioriteringene i Tysklandsstrategien. Tyskland har en helt sentral stilling som Norges viktigste partner i Europa.

Ambassaden er en av Norges største utenriksstasjoner. Her har rundt 30 utsendte og lokalt ansatte medarbeidere sitt daglige virke. Ambassadebygningen befinner seg i et nordisk ambassadekompleks sentralt i Berlin.