Změna klimatu a životní prostředí

Změna klimatu a poškození životního prostředí jsou dva z nejdramatičtějších problémů, kterým čelí dnešní svět. Dopady klimatických změn již pociťuje mnoho zemí. V naší části světa jsou změny v arktické oblasti obzvláště dramatické a znepokojující.

Foto: Bjørnulf Remme/Norad

Extrémní výkyvy počasí jsou běžnější než dříve, hladina moře se zvyšuje a častěji nastávají sucha a povodně. Samotné znečištění ovzduší si každoročně vyžádá 7 milionů životů. Změna klimatu a poškození životního prostředí ničí ekosystémy, s negativními důsledky pro rozvoj, zdraví a produkci potravin. Změna klimatu zhoršuje humanitární katastrofy, přispívá ke konfliktům a způsobuje, že se určité oblasti stávají neobyvatelnými. Je velmi důležité, aby všechny země přispěly k předcházení dalším ztrátám a škodám spojeným s dopady změny klimatu. Tato práce může zachránit životy a majetek, a snížit potřebu humanitární pomoci v případě katastrofy.

Světové pralesy jsou jedním z největších světových lapačů uhlíku, poskytují živobytí milionům lidí a jsou domovem pro více než polovinu známých živočišných a rostlinných druhů na světě. Norsko poskytuje značné množství finančních prostředků na program REDD+ (Reducing emissions from deforestation and forest degradation in developing countries  - snižování emisí z odlesňování a znehodnocování lesů v rozvojových zemích).

V listopadu 2016 vstoupila v platnost Pařížská dohoda. Jedná se o první globální dohodu, která zavazuje všechny země ke stanovení ambicióznějších cílů v oblasti snižování emisí skleníkových plynů. Norsko bylo mezi prvními zeměmi, které dohodu ratifikovaly. Pařížská dohoda je důvodem k naději, že všechny země světa mohou společně pracovat na prevenci nebezpečných klimatických změn.

Cíle

 • Snížit škodlivé emise skleníkových plynů tak, aby se omezil globální nárůst teploty o méně než 2° C s dalším cílem omezit nárůst teploty o 1,5˚C,
 • umožnit zranitelným zemím, aby se přizpůsobily změně klimatu,
 • zmírnit následky přírodních katastrof, včetně těch, způsobených změnou klimatu,
 • zabránění odlesňování, a tím i snížení škodlivých emisí skleníkových plynů,
 • podporovat hospodářský rozvoj a bezpečnost potravin.
Akasietre@2x.png

REDD+

Od roku 2007 Norsko vyčlenilo na 3 miliardy norských korun ročně ze svého rozpočtu na podporu REDD+ (snižování emisí z odlesňování a znehodnocování lesů v rozvojových zemích).

Penger@2x.png

Reforma v oblasti podpory fosilních paliv

Norsko je členem Přátel reformy v oblasti podpory fosilních paliv. Reforma je důležitá pro vyčištění vzduchu a uvolnění veřejných prostředků na rozvojovou spolupráci.

Aktivity

 • Implementujeme Pařížskou dohodu, cíle udržitelného rozvoje OSN a Sendaiský rámec pro snižování rizika katastrof, přičemž všechny tyto dokumenty byly vyjednány členskými státy OSN,
 • hodláme snížit emise skleníkových plynů v Norsku o 40% do roku 2030,
 • finančně podporujeme iniciativy na řešení změny klimatu prostřednictvím Zeleného klimatického fondu (Green Climate Fund - GCF), Globálního fondu pro životní prostředí (Global Environmental Facility - GEF), Světové banky a dalších multilaterálních fondů a partnerů,
 • stojíme v čele mezinárodního úsilí v oblasti zdraví a klimatu,
 • podporujeme postupné rušení dotací na podporu fosilních paliv,
 • podporujeme udržitelný rozvoj měst a rozvoj obnovitelných zdrojů energie s cílem podporovat udržitelný sociální rozvoj a ekonomický růst,
 • přispíváme k udržitelnému řízení mořských zdrojů.
vindmolle@2x.png

Obnovitelná energie

Energetický sektor produkuje více než 60% emisí skleníkových plynů. Přístup k obnovitelným zdrojům energie má proto zásadní význam pro udržitelný rozvoj.

skip@2x.png

Výzkumné plavidlo Dr. Fridtjof Nansen

Norští vědci na výzkumném plavidle Dr. Fridtjof Nansen se účastní důležitých prací při mapování mořského odpadu na mořském dně, zejména plastových odpadků, které způsobují vážné škody na životním prostředí.