Rozvojová politika a humanitární úsilí

Na světě žije 800 milionů lidí v extrémní chudobě a 70 milionů lidí bylo nuceno uprchnout ze svých domovů. Máme globální odpovědnost pomáhat lidem v nouzi a přispívat k dlouhodobému rozvoji a spravedlivějšímu světu.

Foto: Ken Opprann/Norad

Svět dosáhl v mnoha oblastech velkého pokroku. Rozvojových cíle tisíciletí usilovaly o snížení počtu lidí žijících v extrémní chudobě do roku 2015 o polovinu. Nikdy dřív nežilo tolik lidí v tak dobrých životních podmínkách jako dnes. A nikdy dřív jich tolik nemělo přístup ke vzdělání a zdravotním službám. Nicméně rozdíly mezi těmi, kteří žijí v prosperitě, a těmi, kteří žijí v chudobě, se stále zvětšují a stále více lidí potřebuje ochranu a humanitární pomoc. Změny klimatu a infekční nemoci nejsou omezeny státními hranicemi a výzvy, které přináší migrace, stále narůstají.

Norská rozvojová politika vychází z Cílů udržitelného rozvoje (SDGs), které byly přijaty všemi členskými státy OSN v roce 2015. Tyto cíle poskytují globální rámec úsilí o podporu udržitelného rozvoje, míru a spravedlnosti do roku 2030.

V norské rozvojové politice je prioritou pět oblastí:

 • Vzdělání
 • Zdraví
 • Změna klimatu, životní prostředí a oceány
 • Rozvoj soukromého sektoru, zemědělství a obnovitelná energie
 • Humanitární pomoc

Průřezovými tématy jsou lidská práva, rovnost pohlaví, změna klimatu a životní prostředí a boj proti korupci.

Humanitární pomoc a dlouhodobá rozvojová pomoc musí být koordinovány. Naše šance na úspěch se zlepší, pokud se zaměříme na prevenci a na nejzranitelnější skupiny. Tímto způsobem také snížíme potřebu humanitární pomoci v budoucnosti.

Rozvojová politika zahrnuje mnohem víc než jen pomoc. Obchod, investice, spolupráce v oblasti technologického rozvoje, výzkumu a kultury a snaha o posílení mezinárodního právního řádu mají stejnou důležitost. Proto jsou i tyto oblasti významnou součástí naší politiky.

Naše cíle

Norsko přispěje k úsilí o:

 • vymýcení extrémní chudoby do roku 2030
 • zajištění řádné správy věcí veřejných a dodržování lidských práv pro všechny do roku 2030
 • plnění Cílů udržitelného rozvoje na základě práva
 • záchranu životů, zmírnění utrpení a ochranu lidské důstojnosti v humanitárních krizích
 • podporu udržitelného rozvoje a napomáhání tomu, aby se země staly nezávislé na pomoci
1@2x.png

Podpora rozvoje soukromého sektoru

V příštích deseti letech bude práci hledat jedna miliarda mladých lidí. V rozvojových zemích se 9 z 10 pracovních míst nachází v soukromém sektoru. Z tohoto důvodu je podpora rozvoje soukromého sektoru, například prostřednictvím agentury Norfund, důležitou součástí norské rozvojové spolupráce.

skolesekk@2x.png

Vzdělávání pro vysídlené děti

59 milionů dětí a 65 milionů mladých lidí nemá přístup ke vzdělávání. Významný podíl norské pomoci v oblasti vzdělávání je využíván k zajištění školní docházky dětem a mladým lidem, kteří byli nuceni uprchnout ze svých domovů nebo žijí v oblastech konfliktu.

havPlast@2x.png

Odpad v oceánech a mořích

Přibližně 80-90 % mořských plastů pochází z pozemních zdrojů. Norsko založilo v roce 2018 fond, který má rozvojovým zemím pomoct rozvíjet systémy pro nakládání s odpady, zvyšovat jejich znalosti o mořském odpadu a provádět účinné úklidové operace.

Současné úsilí

Norsko:

 • podporuje užší koordinaci mezi humanitární pomocí a dlouhodobým rozvojem
 • využívá pomoc k podpoře soukromých investic a vytváření pracovních míst
 • posiluje humanitární pomoc a dlouhodobý rozvoj v oblastech postižených nestabilitou
 • přispívá k lepšímu dodržování práv žen a dívek
 • zintenzivňuje úsilí o podporu vzdělávání dívek, vzdělávání v krizových situacích a konfliktech a o poskytování kvalitnějšího vzdělání
 • hraje vedoucí úlohu v úsilí o snížení úmrtnosti dětí a matek a zastavení šíření HIV / AIDS, tuberkulózy, malárie a dalších infekčních onemocnění
 • aktivně prosazuje ambicióznější cíle pro snižování emisí skleníkových plynů v celosvětovém měřítku
 • investuje do obnovitelných zdrojů energie s cílem snížit celosvětové emise skleníkových plynů
 • poskytuje přibližně 1 % HND ročně na rozvojovou spolupráci a humanitární pomoc
Money

Potírání nezákonných finančních toků a korupce

Tvorba národního důchodu, výběr daní a boj proti nelegálním finančním tokům a korupci jsou pro rozvoj daleko důležitější než pomoc. Řada analýz ukazuje, že nezákonné finanční toky v rozvojových zemích a prostředky vynaložené na korupci dosahují více než 1 bilion USD ročně. Pro srovnání globální rozvojová pomoc činí okolo 140 miliard USD.

jente med bok 2@2x.png

Zdraví matek a dětí

Norsko uznává význam vzdělávání pro zdraví matek a dětí. Dívky, které chodí do školy a získají vzdělání, se obvykle později vdávají a mají děti. Vzdělávání pro dívky a ženy je proto velmi důležité pro zlepšení zdraví matek a snížení dětské úmrtnosti.

verden@2x.png

Předávání znalostí

Norské odborné znalosti v oblasti správy přírodních zdrojů a daňového systému jsou rozvojovými zeměmi stále více vyhledávány a my je s radostí sdílíme. Děláme to prostřednictvím programů Ryby pro rozvoj, Ropa pro rozvoj a Daně pro rozvoj. Dále byl v roce 2018 zahájen program Digitalizace pro rozvoj.