Informasjon om pass

Har du mistet passet ditt ?

Har du mistet passet ditt, kan du få utstedt enten et enveis reisedokument for retur til Norge eller et nødpass.

Søknad om nytt pass

Alle nye norske pass med unntak av nødpass, inneholder biometriske data i elektronisk lesbar form. Dersom du har et håndskrevet laminatpass er dette gyldig til utløpsdatoen. For å søke om nytt pass ved ambassaden i Praha, er prosedyren som følger :

Tildeling av fødselsnummer

Fødselsnummer tildeles i utgangspunktet personer som fødes i Norge eller personer som registreres som bosatt her. Fødselsnummer kan også tildeles norske statsborgere bosatt i utlandet når fødselsnummer er nødvendig for utstedelse av norsk pass.

Tap av norsk statsborgerskap

Du har tapt ditt norske statsborgerskap dersom du har fått annet statsborgerskap etter å ha søkt om det, eller uttrykkelig har samtykket til å få statsborgerskapet, for eksempel ved å levere melding. Dette gjelder også for barn under 18 år (statsborgerloven § 23). Ambassaden oppfordrer alle foreldre som vurderer å søke annet statsborgerskap for seg selv eller sine barn om å sette seg inn i lokal og norsk lovgivning.

Dobbelt statsborgerskap

Stortinget vedtok den 6. desember 2018 at alle som er eller ønsker å bli norske statsborgere skal kunne ha dobbelt statsborgerskap. Dette betyr at nordmenn kan beholde det norske statsborgerskapet sitt, selv om de blir statsborgere i et annet land. For utenlandske statsborgere vil det samme gjelde dersom de fyller vilkårene for norsk statsborgerskap. Det vil også bli mulig å få tilbake sitt norske statsborgerskap for personer som har mistet det norske etter de gamle reglene.

Endringer i barneloven og statsborgerloven

Den 1. april ikraftsettes endringer i barneloven og statsborgerloven om foreldreskap og statsborgerskap for barn født i utlandet. Endringene gjelder bruk av DNA-analyser og hvem som kan ta imot farksapserklæring, og vil få betydning for hvordan stasjonene håndterer farskapssaker.

Gebyrtariffen ved Kgl. Norsk ambassade i Praha