Stortingsvalget 2017 - forhåndsstemming ved ambassaden i Praha

18924132375_ff717ce949_z.jpg
Foto: Tore Fjeld

Norske statsborgere bosatt eller på midlertidig opphold i Tsjekkia kan avgi forhåndsstemme ved Norges ambassade i Praha fra mandag 3. juli til og med fredag 1. september 2017. I perioden 1. juni til 31. august vil ambassadens åpningstid være man-fre fra kl. 10:00-15:00.

Forhåndsstemming i utlandet

11. september 2017 skal det avholdes stortings- og sametingsvalg i Norge. Samtidig skal det også avholdes et ekstraordinært kommunestyrevalg som følge av sammenslåingen av Tjøme kommune og Nøtterøy kommune i Vestfold fylke til Færder kommune.

Velgere som ikke er i Norge på valgdagen den 11. september kan forhåndsstemme i utlandet. Dette gjelder for velgere som både er bosatt eller som oppholder seg midlertidig utenfor Norge.

Det brukes ikke valgkort ved forhåndsstemmegivning i utlandet. Det eneste man behøver å ta med er legitimasjon.

OBS! Vedrørende ekstraordinært kommunestyrevalg til Færder kommune, kan stemmeseddel og blankt valgkort skrives ut fra nettsidene til Nøtterøy kommune og/eller Tjøme kommune (www.notteroy.kommune.no/www.tjome.kommune.no).  

Hvem kan stemme?

  • Norske statsborgere som har fylt 18 år innen utgangen av valgåret, og som er, eller har vært registrert bosatt i Norge.
  • Statsborgere i andre nordiske land som har fylt 18 år innen utgangen av valgåret, og som har vært registrert bosatt i Norge siden 30. juni 2017.
  • Øvrige utenlandske statsborgere som har fylt 18 år innen utgangen av valgåret, og som har vært registrert bosatt i Norge sammenhengende de tre siste årene før valgdagen.
  • Det er et vilkår at man er innført i manntallet.
  • Ansatte i diplomatiet og konsulatvesenet og deres husstand har rett til å stemme selv om de aldri har vært folkeregisterført som bosatt i Norge. De behøver heller ikke søke om innføring i manntallet.

Står du i manntallet?

Norske statsborgere som har vært registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge noen gang i løpet av de ti siste årene før valgdagen, blir automatisk ført inn i manntallet i den kommunen de var registrert som bosatt da de flyttet fra Norge.

Dersom du ikke har vært registrert bosatt i Norge de siste 10 årene, må du søke til din siste bostedskommune om å bli ført inn i manntallet. Søknad om manntallsinnføring skal inneholde en erklæring om at velgeren er norsk statsborger. Det anses ikke påkrevet med noen attestasjon av statsborgerskapet. Søkerens egen erklæring er nok. Søknad om innføring i manntallet skjer når velger signerer på omslagskonvolutten. Det er også mulig å søke ved å skrive et vanlig brev. Mer informasjon finnes på www.valg.no.

Når kan du forhåndsstemme?

Forhåndsstemmegivningen utenriks starter lørdag 1. juli, og siste frist for å avgi stemmer er fredag 1. september. Du er selv ansvarlig for å avgi forhåndsstemme i så god tid at stemmen din når frem til valgstyret innen valgdagen kl. 21. Forhåndsstemmer som kommer inn senere enn dette, blir kastet. Dersom du forhåndsstemmer kan du ikke stemme på nytt på valgdagen.

Hvor kan du forhåndsstemme?

Du kan forhåndsstemme hos de fleste norske utenriksstasjoner. Det vil si ambassader, generalkonsulater og konsulater, og hos stemmemottakere av kommunal- og regionaldepartementet. Dersom du ikke kan møte opp hos en stemmemottaker kan du brevstemme. Det er mulig å hente maler for nødvendig materiell (med unntak av offisiell stemmeseddelkonvolutt) på www.valg.no.

Les mer på www.valg.no.